Rüyada Ölü Ve Ölüm Görmek Tabiri

rüyada öldüğünü görmek, başka bir yere taşınmaya, yolculuğa, yok­sul düşmeye, maneviyat eksikliğine veya evlenmeye işarettir.

bazan öldüğünü görmek, yalnızlığa çekilmeye, rahata kavuşmaya, şeref ve itibar kazanmaya işarettir.

rüyada ansızın öldüğünü görmek, yoksul için zenginliğe, zengin için yoksulluğa işarettir.

rüyada ölüp kabre defnedildiğini görmek, tövbe etmeden vefat etme­ye; öldüğü halde dirildiğini gör­mek, tövbe etmeye işarettir.

rüyada öldüğünü görmek, hatadan dönmeye, işlediği günaha pişman ol­maya işarettir.

rüyada hastalık ve diğer ölüm be­lirtileri olmaksızın veya uyurken öl­düğünü görmek, uzun ömre işarettir.

bir şeyden korkan, üzüntü ve sı­kıntı içinde olan bir kimse rüyada öldüğünü görse, esenliğe çıkar, hay­ra nail olur.

rüyada savaşta öldüğünü görmek, şehidlik derecesine ulaşmaya veya dünyalığa kavuşmaya işarettir.

bazan rüyada ölmüş olduğunu görmek, imrenilecek bir duruma gel­meye ve sevince işaret eder.

rüyada öldüğü halde yaşadığım görmek, yoksulluktan kurtulup sonra zengin olmaya, günahlarından tövbe etmeye, yolculuktan veya gurbetten sağ salim dönmeye işarettir.

rüyada ölüm anını ve bu anın sı­kıntılarını çektiğini görmek, şahsî çıkarı için insanlara zulüm ve haksız­lık yapmaya işarettir.

bazan rüyada ölüm anı görmek, ev taşımaya, borç ödemeye, evlenmeye, misafir için hazırlık yapmaya, bir sa­nattan diğer bir sanata veya bir işten başka bir işe geçmeye, kendi hakla­rını yararlı bir şekilde kullanmaya veya din ve inanç konularında tartış­ma yapmaya işarettir.

ölü üzerine sessizce ağlandığını görmek, sevinç ve sürura ermeye, vaaz ve nasihat dinlemeye işarettir.

rüyada ölen biri için feryat ederek ağlandığını ve kendinin de bunları dinlediğini  görmek, kanalizasyon gibi çirkin koku yayan bir yeri aç­maya, çalgılı çengili bir merasimde bulunmaya veya bozgunculuk çıkar­maya işarettir.

ücretle tutulmuş bir grup kadının ölü üzerinde ağladıklarını görmek, halkın durumunun bozulmasına ve yanlış işler yapmalarına işarettir.

rüyada öldüğünü ve bir yatak üze­rinde çıplak olduğunu görmek, ra­hat ve huzura kavuşmaya; bir sedir üzerinde ölü ve çıplak olarak bu­lunduğunu görmek, itibar kazanma­ya ve makama işaret eder.

rüyada öldüğünü, fakat yıkanma, kefenlenme ve tabut gibi şeyler ol­madığını ve kimsenin kendisi için ağlamadığım   görmek, mal  veya mülkün bir kısmını kaybetmeye, de­ğerli bir şeyin kırılmasına veya hasar­lı bir yıkımla karşılaşmaya işarettir.

rüyada öldüğünü, bir tabuta ko­narak omuzlar üzerinde kabrista­na götürüldüğünü, fakat mezara defnedilmediğini görmek, olumlu gelişmelere, makam ve mevki sahibi olmaya; eğer mezara konursa, dün­yanın kendine galip gelmesine, hayat meşgalesi içinde didinip durmaya ve bozgunculuk yapmaya işarettir.

rüyada halkın kendi cenazesinde yürüdüğünü görmek, kişinin şan ve şeref sahibi olacağına, fakat manevi­yatının bozulacağına işarettir.

rüyada vefat ettikten sonra yaşa­dığını görmek, günah işleyip sonra tövbe etmeye, uzun ömre işarettir.

rüyada birinin kendisine, “sen hiç ölmeyeceksin”   dediğini   görmek, şehid olarak vefat etmeye işarettir.

rüyada uzun zamandan beri ölü olarak kabirde bulunduğunu gör­mek, uzak yola gitmeye, cahil kim­selerle arkadaşlık etmeye işarettir.

rüyada ani olarak vefat ettiğini görmek, mümin için rahata, kâfir için azaba işarettir.

rüyada ölürken zorlandığını gör­mek, eziyet ve sıkıntı çekmeye, nef­sine zulmetmeye, borcu ödemeye veya yola çıkmaya işarettir.

rüyada öldüğünü ve kendini yıka­yan şahsı öptüğünü görmek, tövbe etmeye işarettir.

bazan rüyada vefat ederek teneşi­re veya tabuta konduğunu görmek,devlet idaresinden menfaat sağlama­ya işarettir.

rüyada devlet başkanının öldüğü­nü görmek, devletin ciddi bir krizle karşı karşıya kalacağına işarettir.

rüyada bir ölünün ardı sıra gitti­ğini görmek, ölen kimsenin meslek ve işine, görüş ve düşüncesine uyma­ya işarettir.

tanıdığı bir ölü görmek, sevince, kendisi ve ölü için rahatlığa işarettir.

rüyada tanıdığı bir ölünün kendi­ne selâm verdiğini görmek, o sene vefat etmeye işarettir.

rüyada vefat eden babasını iyi bir halde görmek, esenliğe, sağlık ve afiyete, gurbetteki bir yakının dön­mesine işarettir.

rüyada ölünün hacca gittiğini gör­mek, o kimsenin kabir hayatında ra­hat olduğuna işarettir.

rüyada bir ölünün kötü bir şey­le meşgul olduğunu görmek, onun ahiret hayatında ümit ettiğine erişe­mediğine işarettir.

rüyada kendini çağıran bir ölünün ardından giden kimse, vefat eder.

rüyada bir ölüyle kabrine kadar gi­dip, oraya girmediğim gören kimse, ağır bir hastalık geçirir fakat iyileşir.    rüyada meçhul bir ihtiyarın öldü-    fy^ günü gören kimse, gayret gösterdiği   bir konuda netice alamaz.

rüyada meçhul bir kadının vefat ettiğini görmek, işlerin bozulmasına veya yağmurların azalmasına işarettir.

rüyada vefat eden meçhul bir ka­dının dirildiğini görmek, yağışların çoğalacağına işarettir.

birçok kadının vefat ettiğini gör­mek, çocuk ölümlerine işarettir.

rüyada öldüğünü, bir tabuta ko­narak omuzlar üzerinde kabrista­na götürüldüğünü, fakat mezara defnedilmediğini görmek, makam ve mevki sahibi olmaya; eğer meza­ra konursa, dünyanın kendine galip gelmesine, hayat meşgalesi içinde di­dinip durmaya işarettir.

rüyada erkek çocuğun vefat etti­ğini görmek, basan, zafer ve mirasa veya düşmandan kurtulmaya işarettir.

rüyada kız çocuğun vefat ettiğini görmek, üzüntü ve kedere, bir şey­den ümidini kesmeye işarettir.

rüyada anne babasından birinin vefat ettiğini görmek, eldeki nimet­leri kaybetmeye işarettir.

bazan rüyada babanın vefat ettiğini görmek, geçim sıkıntısına işarettir.

annenin vefat ettiğini görmek, üzün­tü ve hayal kınklığına da işarettir.

rüyada ölmüş anne ve babanın sağ olduklarını görmek, korkudan emin olmaya, sevinç ve mutluluğa işarettir.

rüyada bir akrabanın vefat ettiği­ni gören kimsenin, gücü azalır.

rüyada hanımının vefat ettiğini görmek, işlerin bozulmasına veya sıkıntıdan kurtulmaya işarettir.

rüyada hanımının ölüp tekrar dirildiğini görmek, topraktan bol mahsul almaya işarettir.

rüyada hamüe eşinin öldüğünü gör­mek, büyük hayır ve esenliğe işarettir.

kadın ölümleri, çocuk ölümlerine; çocukların ölümü, kadınların vefat etmesine işarettir.

rüyada öldüğü halde bununla ilgili bir hazırlık, üzüntü vb. haller gör­meyen kimsenin, evi veya o çevrede başka bir yer yıkılır.

rüyada insanların kendi ölümüne ağladıklarını görmek, itibar ve ma­kama işarettir.

rüyada yeşil veya beyaz elbiseler içinde güler yüzlü bir ölü görmek,mevtanın bağışlanacağına, cennete gireceğine işarettir.

ölülerin mezarlarından çıkarak, bütün gıda maddelerini yiyip bitir­diklerini görmek, kıtlığa işarettir.

rüyada ölülerin mezarlarından çıkarak, su deposu, kuyu vb. yer­lerdeki tatlı su kaynaklarını içip bitirdiklerini görmek, büyük bir hastalığa işarettir.

rüyada ölü gibi kefene sarıldığını görmek, vefat etmeye işarettir.

rüyada öldükten sonra dirildiğini görmek, maneviyatvtiozukluğuna veya dinden dönmeye işarettir.

imamın vefat ettiğini görmek, dinî duyarlılığın azalmasına işarettir.

rüyada kendisini ölüm halinde gö­ren bir memur, görevden alınır.

rüyada erkek kardeşin vefat etti­ğini görmek, rüyayı gören hastaysa, onun vefatına; değilse, bir akrabası­nın ölmesine işarettir.

bazan ölüm görmek, bir işten dola­yı pişmanlık duymaya işaret eder.

rüyada bir yerde toplu ölümlerin gerçekleştiğini görmek, orada büyük bir yangın çıkacağına işaret eder.

rüyada vefat ettiğini, üzerindeki el­biseler alınarak çırılçıplak kaldığını görmek, geçim sıkıntısına işarettir.

rüyada öldükten sonra yüksek bir yere konulduğunu görmek, önemli bir makam sahibi olmaya veya aile­sinden hayır görmeye işarettir.

rüyada yapayalnız ıssız bir yerde vefat ettiğini görmek, elem ve ıstı­raba veya gurbetteki bir akraba ile il­gili üzücü bir haber almaya işarettir.

rüyada aniden öldüğünü görmek,beklenmedik bir üzüntüye işarettir.

rüyada hamile bir kadının vefat ettiğini görmek, hayırlı bir erkek ço­cuğa işarettir.

rüyada tanınmayan bir kadının öldüğünü görmek, yağmur yağma­masına; bu kadının dirildiğini gör­mek, bereketli yağmurların bir süre devam etmesine işarettir.

rüyada bekâr bir kimsenin vefat ettiğini görmesi, evliliğe işaret eder.

rüyada kendinin veya iş ortağının öldüğünü ya da ortağının ölümüne

ağladığını görmek, iki taraf için de üzücü bir duruma işaret eder.

rüyada ölmüş birinin ölmediğini söylemesi, o kimsenin şehidlik dere­cesine ulaştığına işarettir.

rüyada bir ölüyü yüklendiğini gör­mek, kötü birine yardım ve destek vermeye, devlette bir görev almaya veya haram kazanca işarettir.

bir ölüyü yerde sürüklediğini gör­mek, günah işlemeye işaret eder.

rüyada bir ölüyü kabre götüren kimse, doğru bir iş yapar.

bir ölüyü çarşıya götüren kimse,arzusuna kavuşur ve kazanç sağlar.

rüyada bir ölüyü musalla taşına koyduğunu görmek, günahkâr biri­ne yardımcı olmaya işarettir.

öldüğünü ve elbiseleriyle birlikte toprak üzerinde yattığını görmek,mal sahibi olmaya işaret eder.

rüyada ölerek toprak zeminde çıplak  kaldığını   görmek, yoksul düşmeye işarettir.

rüyada öldükten sonra yüzünün çirkin bir hal aldığını görmek, za­rara uğramaya işarettir.

rüyada öldükten sonra yüzünün güleç bir hal aldığını görmek, hayra ve menfaate işaret eder.

rüyada bir ölüyü hasta olarak görmek, o kimsenin bir emri yerine getirmemekten dolayı sorumlu tutul­duğuna işarettir.

rüyada ölünün bir şeyi haber ver­diğini görmek, bu haberin aynen çıkmasına; eğer ölü geçmişte olma­yan bir şeyi haber vermiş ise, bu rü­yanın geçersiz olduğuna^arettir.

rüyada bir ölüyü sedirde, koltuk vb. üzerinde görmek, onun cennette olduğuna işarettir.

rüyada bir ölüyü beyaz, yeşil ve açık renk elbiseler içinde veya sağ-lıkh ve iyi durumda görmek, o kim­senin kabirdeki halinin iyi olduğuna; siyah ve kasvetli elbiseler içinde ve üzüntülü görmek, azap çektiğine işarettir.

rüyada bir âlimin öldüğünü gör­mek, o çevrede ilme ve ilim adamla­rına itibar edilmeyeceğine işarettir.

rüyada doğru yoldan sapmış biri­nin vefat ettiğini görmek, nefsine ve çevresine zulmetmeye ve yoksul düşmeye işarettir.

rüyada bir bekçinin öldüğünü görmek, korkuya veya bir yargıcın vefatına işaret eder.

rüyada esnaf veya sanatkârın ve­fat ettiğini görmek, o iş veya mesle­ğin gözden düşmesine işarettir.

rüyada maiyetinde çalışan birinin öldüğünü görmek, işlerin bozulma­sına ve itibar kaybına işarettir.

rüyada bir dostunun öldüğünü gö­renin, kendisi veya arkadaşı ölür.

rüyada vahşi bir hayvanın ölüp atıldığını görmek, düşmana karşı üstünlük sağlamaya, emniyet içinde olmaya işarettir.

rüyada evcil hayvanlardan biri­nin öldüğünü görmek, mal kaybına, üzüntü ve kedere işaret eder.

rüyada bir arslan veya filin ölümü, devlet başkanının ölümüne işarettir.

rüyada bir ölünün yemeğinden yediğini görmek, topraktan define bulmaya işarettir.

bir ölünün boğazını kestiğini gör­mek, halkın tövbe edip hidayet bul­masına vesile olmaya veya düşmana karşı üstünlük sağlamaya işarettir.

devlet veya hükümet başkanının rüyada bir ölünün boğazını kestiği­ni görmek, suçluların affedilmesine, tutsakların salıverilmesine işarettir.

bazan ölüm rüyası görmek, boşan­maya işaret eder.

rüyada öldüğünü, hanımının iddet halinde bulunduğunu gören kimse,eşinden ayrılır.

rüyada meçhul bir yerde ölünün kendine doğru geldiğini görmek, hayır, hikmet ve helâl mala işarettir.

rüyada bir ölüye telkinde bulun­duğunu gören kimse, hataya düş­müş kimselerin doğru yolu bulmala­rına vesile olur.

rüyada bir ölünün kabrine indiği­ni görmek, zina yapmaya işarettir.

bir kabrin içinde veya yanında ateş, haşerat vb. görmek, kabirde yatan kimsenin azap çektiğine veya rüyayı gören kimsenin günah işleyip dinde bozgunculuk yaptığma işarettir.

rüyada bir toplum önderinin öl­düğünü görmek, rüyanın görüldüğü bölgenin harap olmasına işarettir.

rüyada uzakta bulunan veya kay­bolmuş birinin ölüm haberini al­mak, o kimsenin çaresiz bir durumda olduğuna işarettir.

Rüyada bir ölü ile arkadaşlık etti­ğini görmek, bir yolculuğa çıkarak bundan menfaat sağlamaya işarettir.

rüyada bir ölüyü yediğini görmek,uzun ömre işarettir.

rüyada ölünün bir şey yemesi veya içmesi, yediği veya içtiği şeyin paha­lılaşmasına işarettir.

rüyada ölüyü dirilttiğini görmek, bi­rinin hidayetine vesile olmaya işarettir.

ölmüş birinin ikinci kez öldüğünü görmek, onun adaşı veya yandaşı olan birinin vefat edeceğine işarettir.

ölünün bir yerinden veya bir şey­den şikâyet ettiğini görmek, onun bir şeyden sorumlu tutulduğuna işarettir.

rüyada ölünün halinin kötülüğün­den şikâyet ettiğini görmek, dinî konularda duyarlı davranmaya, tövbe etmeye ve ahirette azaptan kurtulma­ya işaret eder.

rüyada bir ölünün elini tuttuğunu görmek, ümidini kestiği bir şeyin gerçekleşmesine işarettir.

rüyada ölü biriyle konuştuğunu görmek, uzun ömre işarettir.

tanıdığı   bir   ölüyü   öpmek veya  onun tarafından öpülmek, onun arkada bıraktığı mal ve ilminden isti­fade etmeye; tanınmayan bir ölüyüöptüğünü görmek, tahmin edilme­yen bir yerden mal ve dünyalık gel meşine işarettir.

rüyada bir ölü ile cinsî münasebet­te bulunduğunu görmek, ümidini kestiği bir şeyin gerçekleşmesine, bu olumlu gelişmenin ölünün vereseleri tarafından olacağına işarettir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler