Rüyada Baş Görmek Tabiri

Baş rüyası, bir kavmin büyüğü, top­lum lideri, yönetici, önder, imam, anne, baba, âlim, eş, çocuk ve hiz­metçi ile yorumlanır.

İnsan başı, mal ile de yorumlanır.

Rüyada başına koku sürmek veya onu yağlamak, erdemli bir hayata, ahlâk güzelliğine ve başarıya işarettir.

Elinde kesik bir baş gören kimse, büyük ve itibarlı bir kimseden yardım alır, kendisine hayır ve menfaat ka­pılan açılır, makamı yücelir, itibâr sa­hibi olur, ticareti sayesinde malı artar.

Boynunun vurularak başının göv­desinden ayrıldığını gören kimse, hayra ve nimete nail olur, köle ise azat edilir, borcu varsa öder, her ba­kımdan selâmete çıkar, hasta ise ya şifa bulur ya da vefat edip zahmetten kurtulur.

Boğazı vurulmadığı halde başının vücudundan   ayrıldığını   görmek, akraba ve dostlarından ayrılmaya işarettir.

Boynunun kalabalık bir toplulu­ğun önünde vurulduğunu görmek, büyük bir günah işlemeye veya ceza­ya çarptırılmaya işarettir.

Başın kesilmesi, evin yıkılmasına, sarık veya kasketini kaybetmeye, tıraş olurken yaralanmaya da işaret eder.

Boynunun vurulduğunu  görmek, büyük servet sahibi olmaya, şayet vuran tanınıyorsa, ondan hayır gör­meye de işarettir.

Başını elinde tutup ona baktığını gören kimse, ince ve derin düşünür.

Başını eline almak, borçlu ile anlaş­maya işarettir.

Başının vücudundan ayrılıp gitti­ğini gören kimse, ya hastalanır veya malının büyük kısmını kaybeder.

Kesik başının tekrar vücuduna iade olunduğunu gören, ya kaybet­tiği malına, ya anne babasına veya bağlı bulunduğu kimseye kavuşur yahut şehadet mertebesine ulaşır.

Önünde koşan bir kesik başın ar­dından gittiğini görmek, kazanç pe­şinde koşmaya; bu başa yetiştiğini görmek, mal elde etmeye işarettir.

Kesik başla konuşmak, hayırdır.

Bir yerde kesik başlar görmek, top­lum önderlerinin orada toplanacakla­rına işarettir.

Kesik başlardan bir şey almak veya aldığı şeyi yemek, orada top­lanan ileri gelen kişilerden hayır ve menfaat görmeye işarettir.

Kafatasının (baş kemiğinin) tama­mı veya bir parçası, büyüklerin yar­dımına işarettir.

Kafatasını çiğ çiğ yediğini gören kimse, âmirinden fayda görür.

Birinin kafatasını çiğ çiğ yediğini görmek, o başın sahibinin malından yemeye işarettir.

Başının büyüdüğünü görmek, ma­lın artmasına, şeref sahibi olmaya, makamın yükselmesine işarettir.

Rüyada başının büyüdüğünü gö­ren kimse; bekârsa evlenir, zenginse çok çocuğu olur, savaştaysa galip ge­len tarafta olur.

Rüyada başın büyümesi, herkes için hayırdır.

Başın küçülmesi, malda eksikliğe, itibar ve derece kaybına işaret eder.

Rüyada iki başı olduğunu görmek, uzun ömre, büyüklerin yakınında bu­lunmaya, işlerin iyi ve doğru olması­na işarettir.

Bazı yorumculara göre, rüyada iki başı olduğunu görmek iyi değildir.

Rüyada başın yaralanması veya kafatasının kırılması, toplum önde­rinin başarı ve galibiyetine, manevi derecesinin artmasına işarettir.

Başının sağlam ve bakımlı olduğu­nu görmek, hayır yapmaya işarettir.

Elindeki başın düştüğünü görmek,

malın artmasına, memuriyette yüksek makama, manevi derecelere işaret eder. Ayrıca şaşılacak bir iş veya çir­kin bir durumla da yorumlanmıştır.

Rüyada düzgün bir baş ile konuş­tuğunu gören kimse, âdil, insaflı ve hikmetli olur.

Şayet kendisiyle konuşulan başta çirkin bir durum varsa veya bu baş kötü bir söz söylerse, yorum yukarı­dakinin aksidir.

Elinde derinlemesine yarılmış veya ikiye ayrılmış bir baş görmek, anne veya babanın vefat etmesine işarettir.

Elindeki ikiye ayrılmış başın çat­lağının kapandığını görmek, anne veya babanın hastalanıp, ardından iyileşmesine işaret eder.

Başını aşağıya doğru eğilmiş gör­mek, aşağılık bir duruma düşmeye veya zarara uğramaya işarettir.

Başının camdan olduğunu görmek, perişanlığa, helak olmaya işarettir.

Başının altından veya gümüşten ol­duğunu görmek, ailesi yahut çocuğu sayesinde mal kazanmaya işaret eder.

Başın kurşun veya kalaydan oldu­ğunu görmek, tehlikelere maruz kal­maya ve helak olmaya işarettir.

Başının demir veya taştan olduğu­nu görmek, bayağı kimselere hizmet etmeye işarettir.

Başının odundan olduğunu gör­mek, ecelin yaklaşmasına işarettir.

Başının toprak veya çamurdan ol­duğunu görmek, yasak fiillerden bi­rini işlemeye işarettir.

Başında ateşten bir ışık görmek,

kısmetin açılarak bir göreve getiril­meye veya zulüm ve kahır görmeye işarettir.

Başını tandıra sokan, faydasız in­sanlarla arkadaş olur.

Başının kıymetli bir madene veya bitkiye benzemesi, iyi; değersiz bir madene veya bitkiye dönüşmesi ise iyi sayılmamıştır.

Başının fil başı gibi olduğunu gör­mek, ehilse vali veya üst düzey bir yönetici olmaya, değilse hayra ve menfaate ermeye işarettir.

Başının deve başı gibi olduğunu görmek, hoş olmayan işler yapmaya, cimri davranmaya veya aşağılanma­ya işarettir

Başının at başına benzediğini gör­mek, devlet idarecileri sayesinde mala kavuşmaya işarettir.

Başının katır yahut eşek başı gibi olduğunu görmek, şansın açılması­na, işlerin iyi gitmesine işarettir.

Başın öküz başı gibi olduğunu gör­mek, alçaklıkla yorumlanmıştır.

Başın koyun başı gibi olduğunu görmek, cehalete veya belli miktar­da mal elde etmeye işarettir.

Başının aslan başı gibi olduğunu görmek, düşmanını yenmeye veya mülke nail olmaya işarettir.

Başının domuz başı gibi olduğunu görmek, günaha meyletmeye, küfre yakın durmaya işarettir.

Başının köpek başı gibi olduğunu görmek, zillete düşmeye işarettir.

Başının çakal veya kurt başı gibi olduğunu görmek, rızkını meşak­katle kazanmaya işarettir.

Başının kedi başı gibi olduğunu görmek, rızık konusunda kaygıya düşmemeye, bu konuda Allah’a (c.c) tevekkül etmeye işarettir.

Başının kuş başı gibi olduğunu gör­mek, fazla yolculuk yapmaya işarettir.

Başının güçlü hayvanlardan biri­nin başına dönüştüğünü görmek, sosyal konumunun veya ekonomik durumunun güçlenmesine; zayıf hay­vanlardan birinin başına dönüştü­ğünü görmek, gerilemeye işarettir.

Bazı yorumcular; başın, eti yenen bir hayvanın başına dönüşmesinin, hayra; eti yenmeyen hayvanlardan birinin başına benzemesinin, şer ve olumsuzluğa işaret ettiğini söylemiş­lerdir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler