Rüyada Kapı Görmek Tabiri

rüyada herhangi bir kapının veya kapdarın açıldığını görmek, hayır, baht açıklığı ve nimete işarettir.

rüyada açılan kapılar özellikle yol üzerindeyse, rüya çabuk çıkar.

rüyada yeni kapı yaptırdığını veya kapıyı kilitlediğini görmek, evlen­meye işarettir.

önünde bir evin kapısının açıldığı­nı gören kimse, varlık ve güç sahibi birinden mal ve menfaat sağlar ve bunu ailesi için saklar.

rüyada bir kapının zilini çaldığı­nı, halkasına dokunup kaldırdığını veya tokmağıyla vurduğunu, aka­binde içeriden cevap aldığını gör­mek, duanın kabulüne işarettir.

çaldığı kapının açıldığını gören kimse, düşmanına galip gelir.

çaldığı kapının açılmadığını, içe­riden cevap verilmediğini görmek, yukarıdaki yorumların zıddıdır.

bilinmeyen kapüar, yolculuk, ilim, erzak, kâr, menfaat veya hayır ve ser­den başa gelecek bir şeyle yorumlanır.

yeni veya tamir edilmiş kapı, sağ­lık ve esenliğe işarettir.

gizli kapı; şeref ve itibara, gizli ve­rilen sadakaya, biriyle iyi bir ilişki kurmaya, hizmetçi ve hademeye işa­ret eder.

bir yerin kapısı, oranın sahibine; ev kapısı, evin hanımına ve hizmetkâra; sokak kapısı, evin erkeğine işarettir.

sokak kapısı ,(evin ana giriş kapı­sı, ev kapısı), ev sahibine; iç oda ve yatak odası kapısı, evin hanımına; kiler kapısı, hizmetçilere; mutfak kapısı, rızka işarettir.

sade, güzel ve işlek oda kapısı, ahlâklı ve dindar eşe; kapı eski ve bo­zuksa, ahlâkı bozuk hanıma işarettir.

rüyada çelik oda kapısı; iffetli ha­nıma işarettir.

oda   kapısındaki   olumsuzluklar, evin hanımın kusurlarına işaret eder.

odasına yeni kapı yaptırdığını gör­mek, genç bir kızla evlenmeye; eski kapı taktırdığını görmek, dul bir ba­yanla evlenmeye; eğer rüyayı gören evli ise, ikinci defa evlenmeye işarettir.

oda kapısını söküp aldığını veya sattığını görmek, hanımını boşama­ya işarettir.

sokak kapısının güzel bir şekil­de büyüdüğünü ve sağlamlaştığı-nı görmek, rüya sahibinin maddi imkânlarının artmasına, durumunun güçlenmesine işarettir.

rüyada ev kapısının diğer evlerin giriş kapılarına nisbetle çok geniş­lediğini görmek, o eve izinsiz girile­ceğine işarettir.

rüyada ev kapısının ardına kadar açık olduğunu görmek, devletten bir zarar görmeye veya o evin harap olmasına işarettir.

rüyada sokak kapısının yerinden yok olduğunu görmek, ev sahibinin durumunun bozulmasına veya vefat etmesine işarettir.

ev kapısının yerinde başka bir kapı görmek, evini satmaya veya eşini boşamaya işarettir.

evinin kapısını arayıp bulamadı­ğını gören kimse, işlerinde sıkıntı çeker, çalışıp gayret sarfettiği halde başarılı olamaz.

rüyada ev kapısının yerine duvar örüldüğünü görmek, eşi yüzünden büyük bir saçıntıya düşmeye işarettir.

evinde gereğinden fazla kapı oldu­ğunu görmek, ev düzeninin bozul­masına, bereketin kaçmasına; makul sayıda olduğunu görmek, işlerin dü­zelmesine, rızka ve berekete işarettir.

ev kapılarının birçok taraftan açıl­ması, büyük servete işarettir.

evin kapısının yere düştüğünü gör­mek, hayırlı haberlere, müjdeye ve esenliğe, hasta ise veya hastası varsa, hemen şifa bulmaya işarettir.

ev kapısının söküldüğü halde ye­rinde durduğunu görmek, işlerin düzelmesine işarettir.

ev kapısının dışarıya doğru eğildi­ğini görmek, iyi değildir, başa gele­cek bir musibete işaret eder.

ev kapısının durduk yerde düştü­ğünü, kopup dışarıya doğru devril­diğini, yandığını veya kırılıp par­çalandığını görmek, ev sahibinin başına bir felaket gelmesine işarettir.

sokak kapısının yandığını görmek, tedbirsiz davranmaya, ekonomik du­rumunun iyi olmamasına veya hanı­mını kaybetmeye işarettir.

rüyada ev kapısını kapalı görmek, ailecek büyük bir felâketle karşılaş­maya işarettir.

ev kapısının çıkarılıp yerine yeni­sinin takıldığını görmek, oturduğu evi satmaya işarettir.

ev kapısının sökülerek bilinmeyen bir yere götürüldüğünü görmek, o evdeki büyüğün bir musibetle karşı­laşmasına işarettir.

ev kapısı (sokak kapısı, evin ana gi­riş kapısı), ölüme de işaret eder. buna göre, bu kapıdan çıktığı yerin güzel olduğunu görmek, ahiretteki yerinin iyi olmasına; çirkin olması, ahirette­ki yerinin kötü olmasına işarettir.

rüyada evine girip kapısını kapa­dığını görmek, günahlardan uzak durmaya işarettir.

rüyada bir canavarın ev kapısın­dan içeriye girdiğim görmek, kötü ve ahlâksız kimselerin evde yaşayan­ların namus ve şerefi hakkında kötü düşünceler beslemelerine işarettir.

rüyada densiz ve vahşi kimselerin kapısına gelerek bağrıştıklarını gö­ren kimsenin hanımına bazı kimse­ler göz diker.

ev kapısındaki (sokaktan eve giri­len kapıdaki) olumsuzluklar, evin erkeğinin kusurlarına işaret eder.

bir eve kapının üzerinden atlayarak girdiğini görmek, o evdeki kadma göz dikmeye veya onun özel yaşantısını ve sırlarını merak ermeye işarettir.

rüyada dar yıkık bir kapıdan ge­niş bir yere çıktığım görmek, hayır ve selâmete; sağlam ve yeni bir ka­pıdan çıktığını görmek, hayırlardan mahrum kalmaya işarettir.

rüyada çıktığı kapıdan sonra çer çöp ve ateşle karşılaştığını görmek, ahirette azap çekmeye işarettir.

rüyada bir kapıdan geçerek kar­şısında bir topluluk/kavim gören kimse, düşmanım alt eder.

rüyada açık kapı görmek, işlerin yolunda gitmesine, nzık ve berekete; kapalı kapı görmek, üzüntü ve sı­kıntıya işarettir.

kapıyı açmaya çalıştığı halde bunu başaramadığını gören kimse, yarar sağlayamayacağı güç bir işe kalkışır.

kapalı kapıyı açmak, işlerin kolay­laşmasına, fırsat kapılarının açılma­sına işarettir.

bildiği bir kapıyı açtığını gören kimse, bir kimseden yardım ister ve onun tarafından ihtiyacı giderilir.

rüyada bir süredir kapalı duran bir kapıyı açtığını görmğfc, dert, sı­kıntı ve tartışmadan kurtulmaya, um­madığı yerden hayır görmeye veya hanımından ayrılıp başka bir kadınla evlenmeye işarettir.

bir kapıyı kapatıp öbürünü açtığı­nı gören kimse, hanımını boşar, baş­ka bir kadınla evlenir.

kapısını kapamak istediği halde ka-patamadığım gören kimse, acizlik gösterdiği bir işten menedilir veya bir kadm yüzünden sıkıntı çeker.

rüyada kapıyı kapatamayıp, açık bırakmak mecburiyetinde kalan kimse, dul bir kadınla evlenir.

kapatmakta güçlük çekilen kapı, hanımından eziyet görmeye işarettir.

kapının   üstündeki   küçük   kapı, evin kadınlarının kullandığı ayrı bir kapıya işarettir.

bildiği veya bilmediği yerlerde ka­pılar açıldığını görmek, dünyadan nasibini bol bol almaya işarettir.

rüyada kapıyı çiviyle çaktığını görmek, eşine yalan olacak derecede sevgi duymamaya işarettir.

rüyada bir kapıdan çıktığım ve geri dönmeyi düşünmediğini gör­mek, bir işten çıkmaya veya görevi bırakmaya işarettir.

rüyada kapı sattığını ve karşılı­ğında bir ücret almadığını görmek, yanmda çalışan birini işten çıkarma­ya işarettir.

bilinmeyen açık kapı, cömert insa­na işarettir.

işsiz ve sıkıntı içinde olan kimsenin açık kapı görmesi, iş bulmaya ve sı­kıntılardan kurtulmaya işaret eder.

rüyada yaylı kapı görmek, işlerin randımanlı gitmesine ve rahat bir ömür sürmeye işarettir.

kapının halkası/kolu, kapıcıya, elçi veya haberciye işarettir.

rüyada kapısında iki halka/kol olduğunu görmek, iki kişiye borcu olmaya veya hanımın başka birini sevmesine işarettir.

sağlam kapı halkası/kolu görmek,

güvenilir ortağa, sadık eşe, zekâtla güvence altma alınan mala işarettir.

rüyada çürük ve zayıf kapı halkası/ kolu görmek, güvensizliğe işarettir.

kapı rezelerinin (menteşe yerini tu­tan demir çengellerin veya kapıyı ka­palı tutmaya yarayan demir zembere­ğin) çıkarıldığını görmek, hanımını boşamaya işarettir.

kapı halkasının/kolunun koptuğu­nu veya kırıldığını görmek, bid’ata düşmeye, dine zarar vermeye işarettir.

rüyada kapı mandalı görmek, iş yapmaktan üşenen, yola çıkmaktan ıstırap duyan hizmetçiye işarettir.

ağaçtan olan kapı mandalı, hileyle kazanılan zafer ve fethe işarettir.

rüyada yaylı kapı zembereği gör­mek, aileye uyum gösteren hizmetçi­ye ve mesai arkadaşlarıyla iyi geçi­nen işçiye işarettir.

kapı sövesi, evin reisi veya o evin işlerine bakan kimseye işarettir.


rüyada kapı sövesinin kayboldu­ğunu görmek, evin reisinin vefatına işarettir.

kapı sürgüsü, çocuğa, kötürüm hanı­ma, yavaş yürüyen hayvana veya sık sık arıza yapan otomobile işarettir.

bazan rüyada kapı sürgüsü görmek, korkudan emin olmaya, düşmandan korunmaya, gömülü mal veya paraya, kabirde yatan ölüye, yolculuktan geri kalmaya, sırları gizlemeye veya sihir ve büyüye işaret eder.

kapısına eşik yaptırdığını gören kimse, evlenir.

gösterişli, büyük bir kapıyı açık görmek, ehil olan kimse için yüksek dereceli devlet görevine, diğer insan­lar için varlıklı kimselerden yardım görmeye işarettir.

şehir ve kale kapıları, o yerin üsT düzey yöneticilerine; cami kapısı, yargıcın hanımına; hamam kapısı, hamamcının hanımına; otel, motel, pansiyon ve han kapısı, hafifmeş­rep bir kadına; iş yeri, mağaza vb. kapısı, buranın sahibinin hanımına; hastahane kapısı, doktorun hanımı­na; herhangi bir resmî kurumun kapısı, oranın yöneticisinin hanımı­na işaret eder.

kale ve anıt kapılarını açık gör­mek, yüksek hayra erişmeye; böyle bir kapıdan içeri girmek, büyük kimseler nezdinde itibar görmeye işaret eder.

rüyada ev veya caminin büyük giriş kapısmı görmek, kişinin malî gücü­ne, giyinip kuşandığı şeylere, duydu­ğu bir sözü etrafa yaymaya veya bur­nun koku alma özelliğini yitirmesine sebep olacak bir hastalığa işarettir.

bazan ev ve caminin büyük giriş kapısını görmek, halkın meziyetlerini övdüğü boy ve endamı hoş, itibar sahi­bi, nesli çok olan güzel bir kadına veya bu vasıftaki bir erkeğe işaret eder.

rüyada büyük bir kapı satın aldığı­nı ve bu kapının üzerinde olduğunu görmek, evin hizmetçisi ile evlenme­ye; bedenine bir zarar isabet etmesi­ne, eşinin veya hizmetçisinin başına bir kötülük gelmesine işarettir.

rüyada satın aldığı büyük bir ka­pının altında kaldığını görmek, can sıkıcı bir duruma düşmeye işarettir.

hasta olan bir kimse, büyük bir kapı üzerine çıktığını görse, bu

rüya, o kimsenin vefat edip tabuta konmasına işaret eder.

rüyada kapı çaldığını görmek, ka­pısı çalınan kimseyle rüya sahibi ara­sında çıkacak bir anlaşmazlığa veya kavgaya işarettir.

gök kapılarıyla ilgili olarak, gök/ gökyüzü maddesine bakınız (ayrıca bakınız: anahtar, kale kapısı, ki­lit, kapı kapamak, şehir kapısı ve kapıyla ilgili diğer maddeler).

bile bunun uzun süreli olmayacağına veya günah işlemeye işarettir.

bilinmeyen açık kapı, cömert insa­na işarettir.

işsiz ve sıkıntı içinde olan kimsenin açık kapı görmesi, iş bulmaya ve sı­kıntılardan kurtulmaya işaret eder.

rüyada yaylı kapı görmek, işlerin randımanlı gitmesine ve rahat bir ömür sürmeye işarettir.

kapının halkası/kolu, kapıcıya, elçi veya haberciye işarettir.

rüyada kapısında iki halka/kol olduğunu görmek, iki kişiye borcu olmaya veya hanımın başka birini sevmesine işarettir.

sağlam kapı halkası/kolu görmek,

güvenilir ortağa, sadık eşe, zekâtla güvence altma alınan mala işarettir.

rüyada çürük ve zayıf kapı halkası/ kolu görmek, güvensizliğe işarettir.

kapı rezelerinin (menteşe yerini tu­tan demir çengellerin veya kapıyı ka­palı tutmaya yarayan demir zembere­ğin) çıkarıldığını görmek, hanımını boşamaya işarettir.

kapı halkasının/kolunun koptuğu­nu veya kırıldığını görmek, bid’ata

düşmeye, dine zarar vermeye işarettir.

rüyada kapı mandalı görmek,

yapmaktan üşenen, yola çıkmaktan ıstırap duyan hizmetçiye işarettir.

ağaçtan olan kapı mandalı, hileyle kazanılan zafer ve fethe işarettir.

rüyada yaylı kapı zembereği gör­mek, aileye uyum gösteren hizmetçi­ye ve mesai arkadaşlarıyla iyi geçi­nen işçiye işarettir.

kapı sövesi, evin reisi veya o evin işlerine bakan kimseye işarettir.


rüyada kapı sövesinin kayboldu­ğunu görmek, evin reisinin vefatına işarettir.

kapı sürgüsü, çocuğa, kötürüm hanı­ma, yavaş yürüyen hayvana veya sık sık arıza yapan otomobile işarettir.

bazan rüyada kapı sürgüsü görmek,

korkudan emin olmaya, düşmandan korunmaya, gömülü mal veya paraya, kabirde yatan ölüye, yolculuktan geri kalmaya, sırları gizlemeye veya sihir ve büyüye işaret eder.

kapısına eşik yaptırdığını gören kimse, evlenir.

gösterişli, büyük bir kapıyı açık görmek, ehil olan kimse için yüksek dereceli devlet görevine, diğer insan­lar için varlıklı kimselerden yardım görmeye işarettir.

şehir ve kale kapıları, o yerin üst

düzey yöneticilerine; cami kapısı, yargıcın hanımına; hamam kapısı, hamamcının hanımına; otel, motel, pansiyon ve han kapısı, hafifmeş­rep bir kadına; iş yeri, mağaza vb. kapısı, buranın sahibinin hanımına; hastahane kapısı, doktorun hanımı­na; herhangi bir resmî kurumun kapısı, oranın yöneticisinin hanımı­na işaret eder.

kale ve anıt kapılarını açık gör­mek, yüksek hayra erişmeye; böyle bir kapıdan içeri girmek, büyük kimseler nezdinde itibar görmeye işaret eder.

rüyada ev veya caminin büyük giriş kapısmı görmek, kişinin malî gücü­ne, giyinip kuşandığı şeylere, duydu­ğu bir sözü etrafa yaymaya veya bur­nun koku alma özelliğini yitirmesine sebep olacak bir hastalığa işarettir.


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 3 YORUM
  1. baharnaz dedi ki:

    rüyamda bi evin içinde beş altı kapı açılıyor zorla hepsi çelik ve en son bi tane tahta kapı açılıyor ama bu kapıyı açan benim eski sevgilimin annesi. beni içeri buyur ediyor. yatak odasina giriyoruz. yatak odası yeni takım.ben odada sürekli birşeyler soruyorum ama kadın cevap vermiyor

  2. Berivan dedi ki:

    Rüyamda iki kişilik bir yatakta oturuyordum. Kapida’da tanıdığım bir Erkek bana bakarak kapiyi kilitledi sonra da bana döndü ve anahtari kapidan çıkardı ve öylecek baktı sadece. Ondan sonra da uyandim. O günde o kişi bana mesaj atti. Yıllardır konuşmuyorduk kendisi ile.

  3. Nezahat dedi ki:

    Rüyamda gökte 3 tane acik kapi görüyorum asagidan göke bakarak ve kapilar acik icerisi alevler icinde, sonra yildizlarin yavas yavas gökten gitigini görüyorum ve kirmizi yildiz görüyorum cok etkilendim

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler