Rüyada Kur’an Ayetleri Görmek Tabiri

rüyada kur’ân-ı kerîm’den bir âyet okumanın yorumu, o âyet-i kerimenin anlamına göre yapdır.rüyada okuduğumuz âyetin tama­mını veya bir kısmım hatırlayabili-yorsak, kur’ân-ı kerîm’de bu âyeti bulup, anlamına bakarak yorum ya­pabiliriz. şöyle ki:

bir kimse rüyada rahmet âyeti okuduğunu yahut dinlediğini gör­se, o kimse allah’tan bir rahmete, ikram ve nimete nail olur.

rüyada okunan yahut dinlenen azap âyeti ise, allah (c.c) tarafından uyanlmak, korkutulmaktır.

müjdeleyici bir âyet okumak veya dinlemek, hayır ve iyilikle müjde-lenmeye işarettir. eğer okunan veya dinlenen âyet, bir şeylerden korkutuyor ya da uyarıyorsa, rüyayı gören kimsenin kötü şeyler işlemekten kaçındırıldı-gına işarettir; rüya sahibinin tövbe etmesi gerekir.

bir kimse rüyada rahmet âyetini okuduğunu ve azap âyetine geldi­ğinde azap âyetini okumakta zor

landığını veya okuyamadığını gör­se, ferahlığa kavuşur. aynı şekilde, azap âyetini oku­yup, rahmet âyetine gelince oku­yamadığını gören kimse, şiddet ve meşakkat içerisinde kalır.

içeriğinde mülk, saltanat, zengin­lik gibi anlamlar bulunan kur’an âyetlerini okumak, mülk sahibi ol­maya, ehil kimse için saltanata, diğer­leri için zenginlik ve varlığa işarettir.

rüyada hangi âyet olduğunu bil­meksizin kur’ân-ı kerîm’den bir parça   okuduğunu   gören   kimse,hasta ise şifa bulur, değilse üzüntü­den kurtulur.

okunan âyet rahmet âyeti, oku­yan da vefat etmiş biri ise, o kimse allah’ın rahmetindedir; eğer ceza âyeti ise, o kimse azap içindedir.

kur’an âyetlerini, mushafın (kur’­ân-ı kerîm’in) yüzünden okumak,emir, yasak, şeref, sevinç ve yardıma işaret eders

al-i imrân sûresiâl-i imrân sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu ya da okunduğunu gören kimsenin, ailesi ve akrabası arasında kısmeti az olur. çok yolculuk yapar, insanlar tarafın­dan sevilip sayılır.        -^

rüya sahibinin çocuğu yoksa ileri yaşlarda çocuğu olur.

bazı yorumculara göre, rüya sahi­binin tüm arzulan yerine gelir, dünya ve ahiret mutluluğuna erer.

a’lâ sûresi

a’lâ sûresini kısmen veya tama­men okuduğunu ya da okunduğu­nu gören kimse, zikre düşkün olur, ahireti dünyaya tercih eder, iyiler arasına girer.bu sûreyi gören kimsede ara sıra unut­kanlık görüleceği, özellikle gördüğü rüyalan unutacağı da söylenmiştir.

a’lâ sûresini kısmen veya tama­men okuyan yahut okunduğunu gören kimseye, güç işler kolaylaşır, dünyada fazla sıkıntı çekmez, diyen­ler de olmuştur.

alak sûresi

alak sûresini kısmen veya tama­men okuduğunu ya da okunduğu­nu gören kimse, ilim öğrenir ve öğ­rendiği ilimle nzıklamr.

rüya sahibi, davranış güzelliği ve al­çakgönüllülüğü ile dikkat çeker, güzel konuşur ve kur’ân-ı kerîm’i doğru ve etkili okur, erkek çocuğa kavuşur.

ankebût sûresi

ankebût sûresini kısmen veya ta­mamen okuduğunu ya da okundu­ğunu gören kimse, bu dünyada yalnızlıkla imtihan edilir ve bunu başa­rır, ölünceye kadar korunur, emniyet içinde yaşar.

bu sûreyle ilgili diğer yorumlar şöyledir:korkulardan kurtulur, emniyete ka­vuşur.

hastalıktan kurtulur.

önemli bir badireden alın akıyla çıkar.

allah tarafından ona her konuda ko­laylık ihsan edilir, düşmanlarına ga­lip gelir, onları hüsrana uğratır.

a’râf sûresi

a’râf sûresini kısmen veya tama­men okuduğunu ya da okunduğu­nu gören kimse, dindar bir mümin olur, şeytanın şerrinden korunur, düşmamn perişan hale düştüğünü gö­rür, kısa süreli bir sefere çıkar, birçok ilimden kısmeti olur, allah’ın hoş­nutluğunu kazamr, insanlar güvenip emanetlerini ona bırakırlar, o da on­ları muhafaza eder, hayırlı bir akıbet­le bu dünyadan göçer.

a’râf sûresini kısmen veya tama­men okuduğunu ya da okunduğu­nu gören kimsenin, gurbette vefat edeceği de söylenmiştir.

asr sûresi

asr sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu ya da okunduğunu gö­ren kimse, ticarette çok kazamr, sa­bırlı ve sebatkâr olur, hak yolunda gayretli olur, düşmanına galip gelir. bu rüyayı gören kişinin zarara uğraya­cağı, işlerinin güçleşeceği fakat sonra­dan kolaylaşacağı da söylenmiştir.

bakara sûresi

bakara sûresini kısmen veya tama­men okuduğunu ya da okunduğu­nu gören kimse, bir yerden bir yere gider ve kısmeti orada olur.

bu sûreyle ilgili diğer yorumlar şöyledir:

bakara sûresini kısmen veya tama­men okuduğunu ya da okunduğu­nu gören kimsenin ömrü uzun olur, işleri yolunda gider.

belâlara sabreder, düşmanı kendisine zarar veremez, mirasa konar.

bu rüyayı gören kimse, ilim sahibi, samimi bir dindar olur, evlatlarından hayır ve bereket görür.

rüyayı gören yargıç ise, uzun süre bu görevde kalır.

bazı yorumcular, kişinin amcası veya oğlu ile miras yüzünden dava-laşacağım söylemişlerdir.

beled sûresi

rüyasında beled sûresini kısmen veya tamamen okuyan yahut okun­duğunu gören kimse, cömert olur, fakirlere ve zavallı kimselere lütufta bulunur, sadaka vermekten hoşlanır, kendisine kötülük yapmak isteyenle­re iyilikte bulunur. bir işi için yemin eder ve bu yemininden dolayı pişman olur ve bir daha yemin etmez.

yetimlerin terbiye ve eğitimiyle il­gilenir, onlara karşı şefkat ve merha­metli olur.

bazı yorumcular, rüya sahibinin sı­kıntı ve korkularından kurtulup selâmet ve emniyete çıkacağım söylemişlerdir.

beyyine (beriye) sûresi

beyyine sûresini kısmen veya tama­men okuduğunu ya da okunduğunu

gören kimse; nasıl bir hayat yaşarsa yaşasm, tövbe etmeden ölmez.

tereddüt ve şüpheden sonra gerçek bir imana nail olur. halkın iyiliğini ister ve onlan hidayete, iman edip yararlı işler işlemeye davet eder. sapıklık içinde bulunan bir toplulu­ğun tövbe edip hidayete ermelerine, doğru yolu bulmalarına, bazı ateist (inançsız) kimselerin irşad olup ima­na gelmelerine vesile olur.

bu rüya, rüya sahibi için hem müjde hem de uyarı olarak yorumlanır.

burûc sûresi

rüyada burûc sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, içinde bulun­duğu bela ve musibetlerden, gam ve kederden kurtulmaya işarettir.

bu rüyayı gören kimse, ilim öğren­meyi ve öğrendiği ile amel etmeyi sever, dinî hayatı düzgün olur, ast­roloji ilmine merak sarar, burçlarla ilgilenir.

bazan bu rüya görmediği bir şey için şahitlik yapmaya işarettir. me­şakkatli bir ömür sürmeye, gam ve keder içinde yaşamaya da işarettir.

bazı yorumculara göre bu rüya,

büyük sevap kazanmaya, yüksek de­recelere ermeye ve ahiret hayatının mamur olmasına işarettir.

câsiye sûresi

rüyada câsiye sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut

okunduğunu görmek, zikir, teşbih ve tövbe ile allah’ın (c.cezasını ka­zanmaya işarettir.

ibadet ve taate, tövbe ve istiğfara devam etmeye işaret eder. kıyamet günü hesabın kolay olmasına, ahiret saadetine işarettir. allah’tan korkup kötülükten kaçmaya, kendini samimi olarak ibadetlere vermeye, gözetilip korunmaya da işarettir.

cin sûresi

rüyada cin sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, şeytan ve insan şerrinden korunmaya, zekâsıyla meş­hur olmaya, zekâsını hayırlı ve ya­rarlı işlerde kullanarak bundan fayda görmeye işarettir.

bu rüya allah (c.c) tarafından idrak (algı) ve derin kavrayış yeteneği ve­rilmesine, faydalı zekâ ihsan edilme­sine işarettir.

rızık konusunda önceleri darlık çe­kip, sonra ferah ve genişliğe çıkmaya işarettir.

zalimlerle uğraşmaya, cinlerin şer­rinden emin olmaya işarettir.

geceleri hayalet görüp korkmaya fa­kat bundan zarar görmemeye işarettir.

cefakâr bir topluluk içinde can sıkın­tısı çekmeye işarettir.

ilham gerektiren edebiyat ve diğer sanatlarda başarılı olmaya, ince dü­şünce sahibi olup bunun semeresini görmeye işarettir.

cuma sûresi

rüyada cuma sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut

okunduğunu görmek, hayırlı işler­de başarı sağlamaya, güzel ameller işlemeye işarettir. dünya ve ahiretin mamur olmasına, bol ecir ve sevap kazanmaya işarettir.

tarih ve arkeoloji ilimlerinde otorite olarak ün kazanmaya işarettir.

hak katında itibar görmeye, makam ve mertebelere ermeye, güç ve kudret kazanmaya işarettir.

rızık kapılarının açılmasına işarettir.

bir genç, rüyada cuma sûresini kısmen veya tamamen okuduğu­nu yahut okunduğunu görse, iyi bir

eğitim görür, tahsil hayatını güçlük çekmeden tamamlar.

duhâ sûresi

rüyada duhâ sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, yetim ve kimsesiz çocukları sahiplenip, onların giyim ve kuşamlarıyla ilgilenmeye ve ka­rınlarını doyurmaya işarettir.

fakiri, dilenciyi, bir şey isteyen kim­seyi geri çevirmemeye işarettir.

zayıflara, hastalara ve yoksullara yardım etmeye işarettir.

korkulardan kurtulmaya, ümitsizli­ğin yerini müjdelerin almasına, arzu­larına nail olmaya işarettir.

eğer zengin biriyse, daha da zengin olur ve ihtiyaç sahiplerine karşı mer­hametli olur.

duhan sûresi

rüyada duhân sûresini kısmen veya tamamen  okuduğunu yahut

okunduğunu görmek, bol rızka, çok servete ve refaha kavuşhîaya işarettir.

takva ehli, geceleri ibadetle ihya eden biri olmaya işarettir.

sözüne sadık, gani gönüllü, dürüst biri olmaya işarettir.

düşmanından kurtulmaya, makam ve şeref sahibi olmaya işarettir.

zorbaların hışmından, kabir ve cehen­nem azabından emin olmaya işarettir.

en’âm sûresi

rüyada en’âm sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, dost ve aile­nin esenliğe çıkmasına, evlatların ko­runmasına işarettir.

bu rüya: dünya ve ahiret saadetine, hayır ve berekete işarettir.

sığır, at, koyun ve emsali hayvanlar ba­kımından servet sahibi olmaya işarettir.

taat ve ibadette sebat güç yetirmeye işaret eder.

enbiyâ sûresi

rüyada enbiyâ sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, peygamber­lerin ahlâkı ile ahlâklanmaya, onlara uymaya ve ilimlerine vâris olmaya işarettir.

bu rüya: dünya ve ahiret saadetine, baht açıklığına, düşmana karşı zafer kazanmaya işarettir.

namaz ve ibadetlerle meşgul olma­ya, bol bol dua etmeye işaret eder.

ilmiyle amel etmeye, darlıktan geniş­liğe çıkmaya, zahmetten sonra rahata kavuşmaya işarettir.

şiddet ve tasadan kurtulmaya, zen­ginliğe, dindar ve ilim ehli olmaya veya şöhrete işaret eder.

enfâl sûresi

rüyada enfâl sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, şeref ve yüceliğe, başanya, düşmanına üstün gelmeye işarettir.

bu rüya: mala, nimete, helâl mala ve ganimete nail olmaya işarettir.

haramlardan sakınmaya, dindar ol­maya, dünya ve ahiret hayırlarına işaret eder.

kıyamet günü şefaate nail olmaya işarettir.

fâtır sûresi

rüyada fâtır sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, nzık kapılarının açılmasına, ibadetlere düşkün olma­ya, yardım görerek düşmanını alt et­meye işarettir.

bu rüya: nitelikli ameller işleyerek meleklerin gıpta edeceği bir duruma gelmeye, meleklerin kendisi için is­tiğfar getirmelerine işaret eder.

allah’ın rızasına mazhar olmaya, cen­nete istediği kapıdan girmeye işarettir.

arzu ve isteklerin kabul edilmesine, yücelik ve şerefe ermeye, rahmet ve mağfirete, güzel ahlâk ve meziyetleri ile temayüz etmeye işaret eder.

fatiha sûresi

rüyada fatiha sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, duaların kabulüne, güç işlerin kolaylaşmasına, nzık genişliğine, hayır ve berekete işarettir.

bu rüya: çok kadınla evlenmeye, allah (c.c) tarafından korunmaya, korkulardan kurtulmaya işarettir.

hasta kimsenin ecelinin yaklaşması­na, yapmaya güç yetirdiği ibadetlerin kabul edilmesine, dua edip istiğfar getirmeye, hayır üzere yaşayıp iman ile ölmeye işarettir.

hacca gitmeye, hayır kapılarının açılmasına, rızkın hazır verilmesine, duanın derhal kabulüne, uzun ömür

sürmeye işarettir.

esenlik ve huzura ermeye, herhangi bir sebeple sevinmeye, bir define arıyorsa bunda muvaffak olmaya işaret eder.

fecr sûresi

rüyada fecr sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, bütün işlerinde allah’ın nzasını aramaya, salih ve dindar biri olmaya işarettir.

bu rüya: hacca gitmeye, kendisi ve bütün müslümanlar için dua etmeye, ölünceye kadar sünnet üzere yaşama­ya işarettir.

heybet ve itibarında azalma olması­na rağmen, halkın ilgi ve hürmetinin devam etmesine işarettir.

yetim, yoksul, miskin ve zayıflara yardım ve iyilik yapmaya gayret gös­termeye işarettir.

felak sûresi

rüyada felak sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, hastalık vemusibetten korunmaya, dünyanm şerrinden emin olmaya, kıskanç ve bozguncu kimselerden zarar görme­meye işarettir.

bu rüya: kıskançlıktan ve kadın şerrinden emin olmaya, bol rızka ve mala kavuşmaya işarettir.

bazan felak sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, duası kabul edilen iyi hal sahibi biri olmaya, düşmanına galip gelmeye, insan ve şeytan şer­rinden korunmaya, kıskanılacak ka­dar çok mala kavuşmaya işarettir.

kendisine sihir yapıldığı halde bun­dan zarar görmemeye de işaret eder.

feth sûresi

rüyada feth sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, iyilik ve menfaat kapılarının açılmasına, ilâhî yardım ve desteğe işarettir.

bu rüya: duaların makbul ve müs-tecap olmasına, allah’ın (c.c) mağ­firetine (bağışlamasına) nail olmaya, ümit ettiği şeylerin gerçekleşmesine, düşmanına karşı zafer bulmaya, sa­vaşta yardım görmeye işarettir.

akraba ve arkadaşlarına faydalı ol­maya, iştirak ettiği savaşta düşmanın mağlup olmasına işaret eder.

darlıktan kurtulmaya, dilediği şeye nail olmaya, dünya ve ahiret saade­tine işarettir.

fîl sûresi

rüyada fîl sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, düşmanına galip gelmeye, fetih ve yardıma nail ol­maya, gaipten gelecek beklenmedik lutuflara işaret eder.

hayırlı bir ameli sayesinde düşman şerrinden korunmaya, zorluk ve sı­kıntıdan sonra kolaylık ve bolluğa ermeye, arzuların gerçekleşmesine işarettir.

hayatı boyunca her türlü korkudan muhafaza olmaya, basan ve zafere işarettir.

zalim kimselere yardımcı olmaya, onlara destek çıkmaya da işaret eder.

furkan sûresi

rüyada furkan sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, hak ile bâtılı birbirinden ayırmaya; günahlardan, yasaklardan ve kötü davranışlardan sakınmaya ve hayır işlemeye işarettir.

insaflı, merhametli ve âdil olmaya, hak ve hukuka saygılı olmaya, hakkı ispat etme ve doğruyu ortaya çıkar­mada başarılı olmaya işarettir.

dinde feraset (sezgi) sahibi ve doğ­ruluk üzere olmaya, hesapsız olarak cennete girmeye işaret eder.

fussdet sûresi

rüyada fussılet sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, ibadet ve zi­kirle meşgul olmaya, gizli ve açık hayırla ameller işlemeye, büyükler (salih ve iyi insanlar) araşma girme­ye işarettir.

namuslu ve dürüst olmaya, temiz bir istikamet tutturmaya, takva ehli biri olmaya işarettir.

hakk’ın nzasım öne çıkarmaya, hal­kı hidayete ve doğru yola çağırmaya işaret eder.

gâşiye sûresi

rüyada gâşiye sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, işlerinde se­bat etmeye, allah’ın nzasım arama­ya, cömert ve ikram sahibi biri ol­duğu hâlde insanlann kendine karşı nankör davranmalarına işarettir.

rüyada gâşiye sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, üstün itibar ve makam sahibi, sözü geçen biri olmaya, geçim darlığından kurtulup feraha çıkmaya, ilim ve takva sahibi olmaya, dünyayı fazla önemsememe-ye işarettir.

nimet ve iyiliğe karşı nankör davra­nan kimselere yardım ederek onları doğru yola sevketmeye ve iyi bir isim yapmaya işarettir.

kıyamet gününde korku ve şaşkın­lık içinde kalarak tövbe ve istiğfarla meşgul olmaya da işaret eder.

hac sûresi

rüyada hac sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, takva sahibi biri olmaya, ömrünü hayırlı amellerle ge­çirmeye işarettir.

malını hac yolunda harcamaya, hac ve umre ziyaretini birkaç kez yapma­ya işarettir.

hakk’ın nzasım ve halkın hoşnutluğunu kazanacak işler yapmaya işaret eder.

hasta ise vefat etmeye veya hac ibadetini yaptıktan sonra geri döneme-
meye işarettir.              *j_

hadîd sûresi

rüyada hadîd sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, dini bütün, inancı sağlam, güzel ahlâk sahibi, cömert biri olmaya işarettir.

halk tarafından övülmeye, kendisine şükran duyulan biri olmaya işaret eder.

sağlıklı biri olmaya, rızkını zahmet çekerek elde etmeye, cesur, azimli, güçlü ve dikkatli olmaya, allah’ın nzasını gözetmeye, ahiret hayatını dünyaya tercih etmeye işarettir.

iyi huylu, güzel ahlâklı, dindar biri olmaya işaret eder.

çok mal sahibi olmaya, hayır ve ha­senatı bol yapmaya işarettir.

hakka sûresi

rüyada hakka sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, hak yolunda yürümeye, hak olan şeyi muhafaza ve müdafaa etmeye, bol nimete ka­vuşmaya işarettir.

musibetlere uğrayıp ilâhî affa maz-har olmaya, idam edilmeye, suikas­ta uğramaya, dövülmeye veya hapse atılmaya işaret eder.

mülkünü kaybetmeye, tanıklık yap­maktan kaçınmaya işarettir.

hasta kimsenin vefat etmesine işarettir.

haşr sûresi

rüyada haşr sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, düşmanına galigelip onu kahretmeye, kıyamet gü­nünde salih (iyi) kimseler arasında olmaya işarettir.

yolculuk yapmaya, yolculuğa çık­mışsa esenlik içinde memleketine dönmeye, bayağı kimseler yüzünden eziyet görmeye, kederden kurtulup esenliğe çıkmaya işaret eder.

dünyanın fitne ve fesadından korun­maya, malının ve rızkının bol olma­sına işarettir.

hicr süresi

hicr sûresini kısmen veya tama­men okuduğunu yahut okunduğu­nu görmek, allah (c.c) katında mak­bul, insanlar nazarında muhterem biri olmaya, büyük makamlara ulaşmaya, kadir ve kıymetinin bilinmesine, gü­nahlardan uzak durmaya işarettir.

bazan hicr sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, fakir ve miskin olarak vefat etmeye işaret eder.

rüyada hicr sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, merhametli bir idareci olmaya, helâl ve bol kazanca, iyi bir isim yapmaya veya ecelin yak­laşmasına işarettir.

hucurât sûresi

rüyada hucurât sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, halktan hür­met görmeye, sözü dinlenir olmaya, ilâhî emirlere uyup, halkı da bu yön­de teşvik etmeye işarettir.

akraba ve dostlarına yardım ve iyi­likte bulunarak halkın sevgisini ka-zanmaya, dinin yasakladığı şeylerden kaçınmaya, dindar ve hayırsever biri olmaya işarettir.

hûd sûresi

hûd sûresini kısmen veya tama­men okuduğunu yahut okunduğu­nu görmek, çok düşmanı olmasına rağmen, bunlardan zarar ve kötülük görmemeye, tarım işlerinden çok ka­zanıp zengin olmaya, halkın sevgi ve saygısını kazanmaya, işinde gayret ve sebat sahibi biri olmaya işarettir.

dinde hidayet üzere olmaya ve bun­da sebat etmeye, sağlam inanca, bol rızka, dünya ve ahiret mutluğuna er­meye ve uzun ömre işarettir.

hümeze süresi

hümeze sûresini kısmen veya tama­men okuduğunu yahut okunduğu­nu görmek, etkili konuşmaya, halkın takdirini kazanmaya, isabetli görüş ve karar sahibi olmaya işarettir.

dünya malına karşı hırslı olmaya, akrabalarını çekiştirmeye, işlerinin sonunu düşünmemeye işaret eder.

malını allah yolunda sarfetmeye, akraba ve arkadaşlarına iyilik yap­maya, inançlı ve hayırsever biri ol­maya işarettir.

ibrahim sûresi

rüyada ibrahim sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, dünya kaygı­larından ve korkulardan kurtulmaya, ibadete ve hayır işlerine düşkün ol­maya, üzüntü ve kederden kurtulma­ya işarettir.

zengin ve cömert biri olmaya, halinin güzel, sonunun iyi olmasına işarettir.

allah katında makbul ve saygm bir kul olmaya, yalan ve iftiradan kaçın­maya işaret eder.

ihlâs sûresi

rüyada ihlâs sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, dünya ve ahirette değerli biri olmaya, arzu ve isteklerin gerçekleşmesine, dinde istikamet üze­re olmaya ve düzgün inanca işarettir.

sağlam imana, uzun ömre, evlat sa­hibi olmaya, helâl mala ve tövbe et­meye işaret eder.

duaların kabulüne, basan ve mutlu­luğa, ecelin yaklaşmasına ve iman üzere ölmeye işarettir.

înfitâr sûresi

rüyada înfitâr sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, devlet ve hü­kümet erkânı nazannda itibarlı biri olmaktan dolayı iftiraya uğrayıp kıs­kanılmaya veya dünya nimetlerinin artmasına işarettir.

dünya nimetlerine olan düşkünlük­ten dolayı namaz ve diğer ibadetleri aksatmaya, komşulann kıskanmasına işaret eder.

tövbeyi geciktirip helak sınırına da­yanmaya işaret eder.

insan sûresi

rüyada insan sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, çok nimete kavuşup cömertliğiyle ün yapmaya, allah’tan korkup, o’nun rızasını gözetmeye, yoksul ve kimsesizleri doyurmaya, insanlardan yardımını esirgememeye işarettir.

güzel ahlâka, temiz bir nefse, takva ehli olmaya, ahiret azabından kurtul­maya ve çok sadaka vermeye işaret eder.

halktan hürmet ve ilgi görmeye, iyi bir hayat sürmeye veya çıkar sağla­yacağı bir işte hata etmeye işarettir.

inşikak sûresi

rüyada inşikak sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, çocuk ve nesil çokluğuna, cennet ehlinden olmaya, nefsini sürekli hesaba çekmeye, amel defterinin temiz olmasına işarettir.

peş peşe dünyaya gelen kız çocukla­rının hepsinin çocukken vefat etme­lerine, lehinde ve aleyhinde çok ko­nuşulmasına işaret eder.

ülkede bolluk ve ucuzluk yaşanma­sına ve kıyamet günü amel defterini sağ taraftan alarak cennete girmeye işarettir.

bir kadın rüyada inşikak sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görse, kocasın­dan boşanır.

inşirah sûresi

rüyada inşirah sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, zor işlerin ko­laylaşmasına, yardım ve iyilik görme­ye, zahmetten sonra rahata kavuşma­ya, üzüntüden kurtulmaya işaret eder.

artan iç sıkıntılarından bu sûreyi okuyarak kurtulmaya veya hastalık­lardan korunmaya işarettir.

birinden göreceği yardımla işlerini yoluna koymaya, gam ve kederden kurulmaya işarettir.

isrâ sûresi

rüyada isrâ sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, yüksek makam ve mertebelere, düşmana ve nefsine ga­lip gelmeye işaret eder.

arzusuna nail olmaya, düşmanım yenmeye, sağlam inanca ve dindarlı­ğa işaret eder.

devlet yönetiminden veya halktan zarar görmeye, işlemediği bir suç­la itham edilmeye, önceleri kendine hakaret eden halktan saygı görmeye başlamaya işarettir.

kadr sûresi

rüyada kadr sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, işlediği ecirlerin karşılığı olan makam ve dereceleri görmeden bu dünyadan göçmemeye, uzun ömre, arzu ve isteklerin yerine gelmesine, başarı ve zafer kazanma­ya işarettir.

dünya ve ahirette kadrinin yüce olma­sına, ameli iyi, hah güzel ve sevap işle­meyi çok seven biri olmaya işaret eder.

ihtiyarlığın sonunda görülen bunak­lık günlerine kadar yaşamaya da işa­ret eder.

kaf sûresi

rüyada kaf sûresini kısmen veya

tamamen okuduğunu yahut okun-

duğunu görmek, sözüne ve ahdine sadık olmaya, kendini hakk’a ver­meye, nzık bolluğuna ve hayırsever­liğe işaret eder.

ibadetle meşgul olup allah’ın hoş­nutluğunu kazanmaya, halka iyilik yapmaya, işlerinde hayır ve bereket görerek nimete ermeye, peygamber ve velilerin ilmine vâris (mirasçı) ol­maya işaret eder.

birçok hayırla karşılaşmaya ve bol rızka işaret eder.

kâfirûn sûresi

rüyada kâfirûn sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, düşmanla sa­vaşmaya, hayra güç yetirmeye, dinine düşkün ve titiz biri olmaya işaret eder.

dinde sonradan ortaya çıkan yanlış inanç ve uygulamalara sapmaya, kötü bir şöhret edinmeye işaret eder.

kalem sûresi

rüyada kalem sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, hayır ve ha­senatı sevmeye, cömert ve bonkör davranmaya, etkili ve güzel konuş­maya, ilme ve edebî sanatlara vâkıf olmaya, akıllı ve bilgin olmaya, düş­manına galip gelmeye işaret eder.

ilmî ve edebî eserler telif etmeye (ki­tap yazmaya) ve yüksek hitabet sevi­yesine işaret eder.

kamer sûresi

rüyada kamer sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okundu­ğunu görmek, düşmanı çok kısa bir sürede perişan etmeye, dinde şüphe-

den kurtulup sağlam bir inançla güzel ameller işlemeye, zor işlerin kendisine kolaylaştırılmasına işaret eder.

hapse girip çıkmaya, yakınlarından kötülük görmeye, hayatı güçlükler içinde geçirmeye işaret eder.

kendisine büyü yapılıp bundan kur­tulmaya, şirkten ve kötülüklerden korunmaya, yüzün kıyamet günü do­lunay gibi parlamasına işaret eder.

karia sûresi

rüyada karia sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, işlerinde tereddüt ve şaşkınlık yaşayıp, sonra durumunu toparlamaya, zorluktan sonra esenliğe çıkmaya ve kıyamet günü sevapların mizanda ağır gelmesine işarettir.

halk katında muhterem ve hürmete lâyık biri olmaya, takva ile bu dünya­dan ayrılmaya işaret eder.

kasas sûresi

rüyada kasas sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, kırda veya sahrada bir kazaya uğramaya, hiç umulmadık bir yerden mal ve servete ermeye, zikir yapmaya ve şükretmeye düş­kün olmaya, halkın ıslahı ile uğraşıp, yüce mertebeler almaya işaret eder.

bazan kasas sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, doğru yolda yü­rümeye, işlerinde selâmet bulmaya, mal ve nimetin bol olmasına, kendi­sine hikmet ve hayır ihsan edilmesi­ne işarettir.

rüyada kasas sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, define bulmakla da yorumlanmıştır.

kehf sûresi

rüyada kehf sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, âfet ve musibetler­den, fitne ve kargaşadan uzak olma­ya, dinde ihlâslı biri olmayı başarma­ya ve uzun ömre işaret eder.

düşmanın şerrinden korunmaya, ya­şantısının güzel olmasına işaret eder.

tarifi olanaksız mal ve rızka, her türlü emelin gerçekleşmesine işaret eder.

kevser sûresi

rüyada kevser sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu gören kimsenin, ço­cuğu olmaz veya az olur.

bu rüya: büyüklerden yardım ve iyilik görmeye, düşmanına galip gel­meye, ahireti dünyaya tercih edip hayırlı işler yapmaya, bol bol sevap kazanmaya işarettir.

bir musibete uğrayıp buna sabrederek ecir kazanmaya, zengin olmaya, iki ci­handa saygın bir yeri olmaya işarettir.

kıyâme sûresi

rüyada kıyâme sûresini kısmen

veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, birinden zu­lüm gördükten sonra zafer bulup hayra ermeye işarettir.

cömert biri olup yoksul ve çaresiz­lerle ilgilenmeye, hiçbir konuda ye­min etmemeye işaret eder.

halkın zulmüne uğrayıp sonunda selâmete çıkmaya, şehid olarak öl­meye işarettir.

kureyş sûresi

rüyada kureyş sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, düşmandan ve kötülüklerden muhafaza olunma­ya, korku ve şiddetten korunmaya, hayra rağbet edip dine yönelmeye, yolculuk yapıp bundan hayır ve men­faat temin etmeye işarettir.

herkese iyilik yaparak halkın sevgi ve hürmetini kazanmaya işaret eder.

hacca gitmeye ve rızkını kolay ka­zanmaya da işaret eder.

leyi sûresi

rüyada leyi sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, dert ve kederden, belalardan emin olmaya, namazları eda etmeye, gece namazına güç ye­tirmeye işarettir.

zenginliğin şükrünü eda etmekte gevşek davranmaya, malının zekâtını hiç vermemeye veya eksik vermeye işaret eder.

rızkını güçlükle kazanmaya, geçim sıkıntısına; bir insana iyilikte bulu­nup karşılığında nankörlük görerek zarara uğramaya işarettir.

şehadet mertebesine ulaşmaya da işarettir.

lokman sûresi

rüyada lokman sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, bilgin, hik­met ehli biri olmaya, yargıçlık ve danışmanlığa, vaaz ve nasihat konu­larında etkili olmaya, insanları güzel

öğüt ve hikmetli sözlerle irşad etme­ye işaret eder.

ilim ve hikmet sahibi insanlarla arka­daşlık kurup onlardan yararlanmaya işaret eder.

mâide sûresi

rüyada mâide sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, içinde yaşadı­ğı toplumdan hürmet ve ilgi görmeye, sağlam imana, mal ve diğer nimetlere nail olmaya, talihin açık olmasına ve dualarının kabulüne işaret eder.

seçkin bir kul olmaya ve cömertliğe işaret eder.

mâûn sûresi

rüyada mâûn sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, inanç zayıf­lığına, namazları ihmal edip ara sıra kılmaya, dini bozuk bir toplulukla arkadaş olmaya veya halktan yarar görmeye ve onlara faydalı biri olma­ya işarettir.

dinden ve istikamet üzere olmaktan uzak biri olmaya veya düşmana galip gelmeye işaret eder.

malın zekâtını vermemeye, iyilik yapmaya yanaşmamaya işarettir.

kendine muhalif olanlara galip gel­meye, komşulanna yardım ve iyilik yapmaya işarettir.

meâric sûresi

rüyada merâic sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, işlerinde al-

141

.

meâric sûresi

rüya tabirleri

lah rızasını titizlikle gözetmeye ve ancak bu maksatla hayır ve hasenat işlemeye, uzak olanın yaklaşmasına, beklenmeyen şeylerin gerçekleşme­sine önceleri müreffeh bir hayat ya­şarken, sonra bununla tatmin olma­yıp, ömrünün kalan kısmında kendini takvaya vermeye işaret eder.

çok oruç tutmaya, ailesine ve kendi nefsine zarar vermeye işarettir.

yoksullara sadaka vermeye, iyilikten geri kalmamaya, her türlü kötülükten ve korkudan emin olamaya işarettir.

bu rüyayı günahkâr biri görse, hem

kendine hem de başkalarına zararlı olduğundan, tövbe etmesi gerektiği yönünde uyandır.

meryem sûresi

rüyada meryem sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, yoksulluk ve sıkıntıdan, gam ve kederden kurtul­maya, kendine yapılan iftiralardan temize çıkmaya ve sünnete uygun yaşamaya işaret eder.

peygamberler zümresi ile haşr olun­maya (diriltilmeye), ahiret azabından kurtulmaya işaret eder.

muharnmed sûresi

rüyada muharnmed sûresini kıs­men veya tamamen okuduğunu ya­hut okunduğunu görmek, düşmanı­na galip gelmeye, iyi huylu olmaya, güzel işler yapmaya, sünnete uyma­ya, kıyamet günü hz. muharnmed’in (s.a.v) sancağı altında haşrolmaya (dirilmeye) işarettir.

halk arasında şeref ve itibarının, şöh­retinin çok olmasına işaret eder.

mutafnfîn sûresi

*^

rüyada mutafnfîn sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, kendine ve insanlara karşı insaf ölçülerini ko­rumaya, kimsenin hakkına tecavüz etmemeye, emaneti ehline vermeye, allah’tan korkup, o’nun tarafından korunmaya işarettir.

inanç eksikliğine, halkın malını değe­rinden düşük bir fiyatla almaya, ölçü ve tartıda hile yapmaya işaret eder.

mücâdele sûresi

rüyada mücâdele sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, bayağı bir topluluktan eziyet ve sıkıntı çekmeye, olumsuz düşünce ve bâtıl inanç sahip­leriyle mücadele etmeye işarettir.

eşi, kız kardeşi veya komşusu olan bir kadınla mücadele ederek onlara galip gelmeye, aile fertleri ve diğer akrabalarıyla tartışarak onları sustur­maya işaret eder.

korkup çekindiği şeylerden emin olmaya, dindar insanlarla arkadaş olmaya, ilmî tartışmalarda üstün gel­meye, sözünün güçlü ve etkili olma­sına veya yapılan duanın kabul edil­mesine işaret eder.

müddessir sûresi

rüyada müddessir sûresini kıs­men veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, iyilik yapmaya, kimseye kötülük yapma­maya, görüş ve düşüncesinin sağlam olmasına, nzık kazanmakta zorluk­larla karşılaşmaya işaret eder.

makbul sözlü, güzel davranışlı biri olmaya, güzel ahlâklı, cesur ve çok oruç tutan biri olmaya işaret eder.

mülk sûresi

rüyada mülk sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, kolay can vermeye, iman üzere ölmeye, kabir azabından ve mahşer sıkıntılarından kurtulmaya, hayır ve berekete nail olmaya, mal ve mülkünün çok olmasına işaret eder.

bazan mülk sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, halk arasında saygın biri olmaya, fayda göreceği bir devlet hizmetinde bulunmaya işaret eder.

mü’min sûresi

rüyada mü’min sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, halis bir mü­min olmaya, tevazu içinde hakk’ı düşünüp o’nu zikretmeye, güzel ahlâka, mağfiretle müjdelenmeye, zorluk ve sıkıntılardan kurtulmaya işarettir.

makam ve itibar sahibi olmaya, bela ve musibetlerden korunmaya, dünya ve ahiret mutluğuna ermeye işarettir.

mü’minûn sûresi

rüyada mü’minûn sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, müslüman-larla birlikte, onların yaşam tarzları­na uygun yaşamaya ve müminlerle birlikte cennete girmeye işarettir.

güzel davranışlı, kendisine çok gü­venilen, namuslu biri olmaya, belâ­lardan korunmaya işaret eder.

mutluluk, güç ve kudret, feyiz ve be­reket, esenlik, ibadet etme gücü ve yüksek dereceler nasip olur.

mümtehine sûresi

rüyada mümtehine sûresini kıs­men veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, bazı iş­lerinde imtihana tabi tutularak bunda muvaffak olmaya, doğru yol üzerinde giderek hayır ve iyilikler yapmaya, serlerden uzak durmaya, iyi insanlarla arkadaşlık etmeye, gereksiz ve yersiz konuşmalardan kaçınmaya işarettir.

kendini helak olma derecesine geti­recek büyük bir aşka düşmeye, öm­rünün sonuna doğru tövbekar olup durumunu düzeltmeye işaret eder.

münâfıkûn sûresi

rüyada münâfıkûn sûresini kıs­men veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, açığa vurmamakla birlikte gizli bir nifak taşımaya, ikiyüzlü insanlara yakın olmaya ve dinde bozgunculuk çıkar­maya işarettir.

hanımının iş ortağı veya mesai ar­kadaşlarından fazla haz etmemeye, ikiyüzlü kimselerden uzak durmaya işarettir.

dindar bir kimse münâfikûn sû­resini kısmen veya tamamen oku­duğunu yahut okunduğunu görse,

münafık ve hilebaz bir insana çatar, hile ve haksızlığa uğrar.

mürselât sûresi

rüyada mürselât sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, tövbe edip bâtıl olan şeylerden yüz çevirmeye, iyi huylu ve dindar biri olmak için gayret göstermeye, yaptığı iyi işler yüzünden halk tarafından sevilip sa­yılmaya işarettir.

bazan murselât sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, mal kazanıp ailesinin geçimi için gayret sarfet-meye, ailesine ve halka karşı cömert olmaya, korku ve endişeden uzak bir hayat yaşamaya işarettir.

geçim rahatlığına ve bol rızka işarettir.

müzzemmil sûresi

rüyada müzzemmil sûresini kıs­men veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, gece namazlarına düşkün olmaya, ibadet ve zikirle meşgul olmaya, kur’ân-ı kerîm’i düzgün ve hatasız okumaya, dünya ve ahiret sıkıntılarından kur­tulmaya işarettir.

geçim darlığı ve korkuya düştükten sonra, bunlardan kurtulup esenlik ve bolluğa kavuşmaya işarettir.

nahı sûresi

rüyada nahl sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, malın ve sermaye­sinin güvende olmasına, dindar olma­ya ve dindar kimselerce sevilmeye, helâl nzık kazanmaya, felâketlerden korunmaya, sağlık ve afiyet içinde yaşamaya işarettir.

bazan nahl sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, ilim ve hikmet ehli biri olmaya işarettir.

hasta bir kimse rüyada nahl sû­resini kısmen veya tamamen oku­duğunu yahut okunduğunu görse, şifa bulur.

nâs sûresi

rüyada nâs sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, nazardan, şer ve zarardan korunmaya işarettir.

kendinin ve ailesinin insan ve şey­tan şerrinden emin olmalarına, halkın kedisine, kendinin de halka zarar ver­memesine işaret eder.

vesveseye düşüp bundan kurtulmaya işarettir.

nasr sûresi

rüyada nasr sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okundu­ğunu görmek, düşmanına galip gel­meye, üzüntüden ve geçim sıkıntısın­dan kurtulmaya, aziz ve muhterem bir kişi olarak vefat etmeye işaret eder.

ecelin yaklaşmasına, iman üzere göçmeye işaret eder.

rüyayı gören kişi devlet başkanı veya genelkurmay başkam ise, katı­lacağı savaşta zafer kazanır, halktan biri ise şehid olarak vefat eder.

nâziât sûresi

rüyada nâziât sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, ecelin yaklaşmış ol­masına, tövbe edip vasiyette bulunma zamanının geldiğine işarettir.

kalbim şüphe pisliklerinden arındır­mak için tövbe etmenin zorunlu ol­duğuna işaret eder.

imalat ve sanayi dalında başarılı ol­maya veya kalpteki şüphelerin silin­mesine işaret eder.

nebe’ sûresi

rüyada nebe’ sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, olup bitenler ve yaratılanlar üzerinde tefekkür ederek bunlardan büyük dersler çıkarmaya ve allah’a şükretmeye işarettir.

hayırlı işler ve güzel ameller yapma­ya, değerli, sözü geçen, nüfuz sahibi ve saygın biri olmaya işaret eder.

ikram ve ihsanlarıyla halkın övgüsü­nü kazanmaya, şan ve şöhret sahibi biri olmaya, ilim öğrenme arzusuna ve hidayet üzere uzun ömür yaşama­ya işarettir.

necm sûresi

rüyada necm sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, rahmet ve ha­yır kapılarının açılmasına, düşmanını perişan etmeye, salih ve güzel bir ev­lat sahibi olmaya işarettir.

doğacak çocuğun uzun ömürlü ol­mayacağına işaret eder.

rüyayı gören gurbette ise ailesine kavuşur.

nemi sûresi

rüyada nemi sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, devlet ve ik­bale, erdemli ve keremli biri olma­ya, mutlu bir hayat geçirmeye, bol ecirli işler yapmaya, duaların icabet olunmasına işarettir.

talihin açık olmasına, zeki ve sağ­lam idrak (algı) sahibi olmaya, mal ve servetin artmasına,’toplumun ile­ri gelenlerinden, sözü geçen, saygm biri olmaya, ilim ve makam sahibi olmaya işaret eder.

nisa sûresi

rüyada nisa sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, miras malı yeme­ye, aile ve akraba çokluğuna, uzun ve hayırlı bir ömür sürmeye, halk na­zarında itibarlı biri olmaya, istikamet doğruluğuna, namuslu ve dürüst biri olmaya işarettir.

huysuz bir kadına müptelâ olmaya işaret eder.

ilim öğrenmek isteyen için bunda başarılı olmaya, etkili ve ikna edici konuşma yeteneğinin olmasına, ko­nuşmalarını delillerle güçlendirmeye işarettir.

kadın mirası yemeye, zengin ka­dınlarla arkadaşlık kurmaya, miras taksim etmeye ve uzun bir süre yaşa­dıktan sonra mirasının yine kadınlara kalmasına işaret eder.

nûh sûresi

rüyada nûh sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmpk, allah’ın emirlerini halka duyurmaya, onları dürüst ve insaflı olmaya davet etmeye, düşma­nına galip gelmeye işarettir.

tövbe etmeye, hayırsever biri olmaya, güzel bir şekilde ölmeye işaret eder.

bir yolculuğa çıkmış ise dönüşü ge­cikir, işleri yoluna girmez.

aile fertlerinin kendisine âsi olması­na da işaret eder.

nûr sûresi

rüyada nûr sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okundu­ğunu görmek, ilim ve hikmet ehli biri olmaya, halkın sevgi ve saygısını ka­zanmaya, cömert biri olmaya, kalbinin ve kabrinin nur ile dolmasına işarettir.

îman ve takva sahibi olmaya, allah için sevip, allah için buğzetmeye ve ilâhî hoşnutluğa işaret eder.

hasta ise şifaya kavuşur, hanımı ve­fat eder veya eşinden ayrılır.

ra’d sûresi

rüyada ra’d sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, ecelin yaklaşması­na işarettir.

ilim ehli ve kur’ân-ı kerîm’i güzel okuyan biri olmaya, çok ibadet ve dua yapmaya, korktuğu şeylerden güvende olmaya, çabuk ihtiyarlama­ya, iman ile bu dünyadan aynlmaya işaret eder.

rahman sûresi

rüyada rahman sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, yalan söy­lemekten kaçınmaya, güzel ahlâklı, halka faydalı ve sözünün eri olmaya, kur’ân-ı kerîm’i ezberlemeye, bol nzık ve nimete nail olmaya işarettir.

kudüs-i şerifi ziyaret etmeye, mek­ke veya medine şehirlerinde vefat etmeye, ahirette ilâhî rahmet ve mağ­firete ermeye işaret eder.

bildikleriyle amel etmeye, dinî hiz­metlere yardım elini uzatmaya, düş­man şerrinden emin olmaya, dünya malına sahip olmaya işarettir.

rûm sûresi

rüyada rûm sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, allah rızası için gayret göstermeye, arzu ettiği her şeye kavuşmaya, düşmanına galip gelmeye, müslüman olmayan biri va­sıtasıyla bir amacını gerçekleştirme­ye işarettir.

kalbinde nifak olup, inancında şüp­heye düşmeye işaret eder.

devlet başkanı ve komutan için askerî başarılar elde etmeye, tüccar için ha­ram para kazanmaya, hâkim için ada­letsiz davranmaya işaret eder.

birçok kimsenin hidayetine vesile ol­maya da işaret eder.

sâd sûresi

rüyada sâd sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, günah ve hatala­rından tövbe etmeye, çok mala, bol kısmete, işini özenle ve akıllıca yap­maya, halk nazarında güvenilir biri olmaya işaret eder.

bazan sâd sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, çok mala, kısmet bolluğuna, sözüne sadık biri olmaya işaret eder.

saf sûresi

rüyada saf sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun-

duğunu görmek, hak yolunda mü­cadele etmeye, hayır işleriyle meşgul olmaya, bir toplulukla birlikte savaşa gidip şehid olmaya işarettir.

kötü ve yersiz söz söylemekten ka­çınmaya, sözünde durmaya ve işinde sebat göstermeye işaret eder.

sâffât sûresi

rüyada sâffât sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, allah’ın yardımına mazhar olup hidayete ermeye, halka hizmette ve günahlardan kaçınmakta azimli biri olmaya; şeytan şerrinden korunmaya işarettir.

allah tarafından hayırlı, dindar bir erkek evlat ihsan edilir.

sebe’ sûresi

rüyada sebe’ sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, dünya zevklerine sırt çevirmeye, taat ve ibadetle meş­gul olmaya, elden çıkan bir nimete tekrar kavuşmaya, cesur ve silahlar­dan hoşlanan, salih bir kul olmaya işarettir.

yalnızlıktan hoşlanmaya, kırlarda, dağlarda ve akarsu boylarında dolaş­maktan hoşlanmaya işaret eder.

secde sûresi

rüyada secde sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, ibadetlere, özellikle namaza düşkün biri olmaya, namazlann secdelerini uzun tutmaya, allah’a yakın ve muhterem biri ol­maya, hayır ve iyilik yaparak esenlik

içinde yaşamaya ve iman üzere vefat etmeye işarettir.

secdede iken vefat etmeye işaret eder.

hayırlı nzıkla nzıklanmaya ve takva sahibi olmaya işaret ederi

şems sûresi

rüyada şems sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, yaptığı hatalardan pişman olup tövbe etmeye, âdil bir yönetici ile bir ülkeye girmeye, işle­rinde kısmen başarılı olmaya, güven ve huzura, salih bir evlat sahibi ol­maya, âlimlere ve ilim meclislerine yakın olmaya işarettir.

bilgisi ve inancı doğrultusunda hare­ket etmeye, zeki ve idrak sahibi gü­venilir bir kimse olmaya işarettir.

şuarâ sûresi

rüyada şuarâ sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, zahmet için­de yaşamaya, rızkını zorlukla ka­zanmaya, çirkin sözlerden, yalan ve iftiradan uzak durmaya ve istikamet üzere yaşamaya işarettir.

güven içinde yaşamaya, kötülükler­den korunmaya, ilâhî yardım ve ih­sana kavuşmaya işaret eder.

şûra sûresi

rüyada şûra sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, mahşer günü kolay hesap vermeye işarettir.

bazan şûra sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, bilgin, dindar bolmaya, sağlıklı ve uzun bir ömür sürmeye işaret eder.

hasta ise şifaya kavuşur.

tâhâ sûresi

rüyada tâhâ sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, iyilikseverliği ve dindarlığı ile şöhret bulmaya, kötü­lüklerden korunmaya ve düşmanına galip gelmeye, gurbette ise ailesine kavuşmasına işarettir.

bîr süre gaflet içinde kalıp, dinde ha­talı davrandıktan sonra bu halini dü­zeltmesine işaret eder.

büyücülerle mücadele edip, bunların pek çoğunu bu işlerden el etek çek­tirmeye, gece namazını sevmeye ve kötü kimselerin etkisiz hale gelme­sinde etkin bir rol oynamaya işarettir.

tahrim sûresi

rüyada tahrîm sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, ev halkının arzusu istikametinde hareket ederek dinî konularda duyarsız davranmaya işaret eder.

tövbe edip haramlardan uzak dur­maya ve ummadığı yerden nzıklan-maya, hakkında söylenen bir sözden

çok üzülmeye işaret eder.

hanımı yüzünden çeşitli zararlara uğramaya, fakat eşinin zaman içinde kendini düzeltip kocasına eziyet et­mekten vazgeçmesine işaret eder.

talâk sûresi

rüyada talâk sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun-

duğunu görmek, borç yüzünden kadınlarla tartışmaya, bir dostundan keder isabet etmesine, mal ve canın­da kadın yüzünden zarara uğramaya, hanımıyla uyum sağlayamamaya ve işaret eder.

târik sûresi

rüyada târik sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, salih bir evla­da kavuşmaya, sevinç ve sürür içinde kullukla meşgul olmaya işaret eder.

evine hırsız girip bazı eşyalarının ça­lınacağına işaret eder.

kızı ve oğlu olur ve bunlardan hayır görür.

tebbet sûresi

rüyada tebbet sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, kötü huylu bir kadınla evlenmeye, malının elin­den gitmesine, bir münafıkla dostluk kurmaya, kendinden önce aile fertle­rinin vefat etmesine işaret eder.

hilekâr biri olmaya, malını kötü yol­larda sarfetmeye, insanların gıybetini etmeye ve fitne çıkarmaya işaret eder.

bu rüyayı gören kişiye birtakım kim­seler kötülük yapmak isteseler de buna muvaffak olamazlar.

tegâbün sûresi

rüyada tegâbün sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, zengin ve cömert, zayıf kimselere karşı merha­metli olmaya, muhtaç insanlara yar­dım etmeye, hak yolunda olup salih ameller işlemeye işaret eder.

ani ölümden ve mahşer gününün sıkıntılarından emin olmaya, yararlı işler yapmaya işarettir.

bu rüyayı gören farz ibadetleri ter-keden biri ise, bu rüya onun için bir uyarıdır ve tövbe edip kulluk görev­lerini yapmaya başlamalıdır.

tekâsür sûresi

rüyada tekâsür sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, iyi insanları ziyaret edip, onlarla dost olmaya, iş­lerinde başarılı olup iyi para kazan­maya ve hakkında yapılan iftiraları duymazdan gelmeye işarettir. borçlu olmaya, rızkını güçlükle ka­zanmaya işaret eder.

bahtın açık olmasına, dünyanın ken­disine yönelmesine rağmen takva yo­lunu tutup kullukla meşgul olmaya işarettir.

tekvîr sûresi

rüyada tekvîr sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, zorluktan sonra kolaylığa, sıkıntıdan sonra rahatlığa, günahları terkedip tövbe ederek doğru bir yol tutturmaya ve doğu taraflarına sıkça yolculuk yaparak bu yolculuk­larla rızıklanmaya işaret eder.

hasta olup, halkın bu duruma çok üzülmesine işaret eder.

aile ve komşuların kendine fazla değer vermemelerine, sürekli istiğfar edip hayâsızlıktan korunmaya işarettir.

hırsızlık yapmaya da işaret eder.

tevbe sûresi

rüyada tevbe sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut

okunduğunu görmek, hayır yolun­da olmaya, halk tarafından sevilme­ye, bozgunculuktan uzak durmaya işarettir.

tövbe edip af ve mağfirete uğramaya, ahirette şefaate nail olmaya işaret eder.

tîn sûresi

rüyada tîn sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, bir belâya uğrayıp sonunda esenlik ve kurtuluş bulma­ya, bol ve bereketli rızka, uzun ömre, salih ve dindar kimseler gibi amel işlemeye, yararlı ilme ve hacetlerin giderilmesine işaret eder.

yararlı ilim öğrenmeye, dünya ve ahirette umduğunu bulmaya, sağlık ve afiyet içinde yaşamaya işaret eder.

kısmetin gür, ömrün uzun olmasına işaret eder.

tûr sûresi

rüyada tûr sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, hatadan dönmeye, düşmanım yenmeye, gurbetteki ya­kınının dönmesine, hayırlı bir evlilik gerçekleştirmeye ve salih amellere işaret eder.

hatasını hemen anlayıp doğruyu bul­maya işaret eder.

uzun süre kutsal topraklarda kalma­ya, küçük çocuğunun vefat etmesine işarettir.

vakıa sûresi

rüyada vakıa sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, dünyada zorluk ve sıkıntı çekmemeye, korktuğu şeyler­den güven içinde bulunmaya, cennete ilk girenlerden biri olmaya, şöhret ve servet sahibi olmaya işarettir.

yâsîn sûresi

rüyada yâsîn sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, bol rızka, uzun ömre, allah (c.c) ve o’nun resulü hz. muhammed’i (s.a.v) çok sevme­ye, dünya ve ahirette muradına nail olmaya, hayır ve selâmet ile bu dün­yadan göçmeye işarettir.

ikiyüzlülükten ve günahlardan uzak durmaya, iyilerle birlikte bulunmaya ve bol ecir kazanmaya işaret eder.

yûnus sûresi

rüyada yûnus sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, geniş rızka, kötülerin şerrinden emin olmaya, düşmanım yenmeye, doğru sözlü ve dindar biri olmaya, ilime ve yüksek manevi derecelere işarettir.

malının bir kısmının telef olmasına işaret eder.

hasta ise şifa bulur, hapiste ise hürri­yetine kavuşur.

yûsuf sûresi

rüyada yûsuf sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, zulme maruz kalıp, bir süre sonra bundan kurtula­rak hayra ve nimete nail olmaya, çok yolculuk yapmaya, gurbete giderek orada iyi bir hayat kurmaya, sıkıntı-

dan sonra rahat ve bolluğa kavuşma­ya, büyük servet, makam ve itibara işarettir.

güvenilir bir kimse olmaya, malî iş­lerle ilgili bir göreve getirilmeye işa­ret eder.

hor ve hakirlikten kurtulup itibar sa­hibi biri olmaya, önemli bir dünyalı­ğa ve liderliğe işaret eder.

zâriyât sûresi

rüyada zâriyât sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, güç işlerin kendisi için kolaylaşmasına, dindar ve takva ehli biri olmaya, sözünü ve vaadini yerine getirmeye işaret eder.

bekârsa evlenir, tarımcılıkla iştigal ederek bol kazanç sağlar.

zilzâl sûresi

rüyada zilzâl sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okun­duğunu görmek, hayırlı ameller ve yararlı işler yapmaya, âdil ve insaf­lı biri olmaya, yönetimden korku ve kaygı içinde olmaya, gömülü bir mal veya define bulmaya işaret eder.

halk arasında şeytanın bir fitne (boz­gunculuk) çıkarmasına işaret eder.

zulümle mal kazanmaya işarettir.

inançsız bir topluluğun mahvedilme-sinde önemli bir rol üstlenmeye işa­ret eder.

zuhruf sûresi

rüyada zuhruf sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, alçak gönüllü, özü sözü doğru, allah’tan korkan, ibadete düşkün, güzel işler yapan biri olmaya, insanlara kötülük yapmaktan çekinmeye işaret eder.

doğru sözlü, dünyada kısmeti az, ahirette itibarı yüksek biri olmaya işaret eder.

zümer sûresi

rüyada zümer sûresini kısmen veya tamamen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, bilgili, zeki, sağlam idrak sahibi ve ileri görüşlü, kadri yüce, muhterem ve dindar biri olmaya işarettir.

kitap meraklısı, ilme düşkün, kütüp­hanesini halkın hizmetine açan biri olmaya işaret eder.

çok ecir kazanmaya, güzel bir ölüm­le bu dünyadan göçmeye ve ahirette üstün dereceler elde etmeye işarettir.

torununun çocuğunu görecek kadar uzun yaşar.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler