Rüyada Namaz Görmek Tabiri

namaz rüyası, güvene, huzur ve esenliğe, arzuların gerçekleşmesine, makama ve sevince işarettir.

rüyada vakti içinde ve tam olarak farz namaz kıldığını görmek, kötü ve yaramaz işlerden el etek çekmeye, her türlü aşırılık ve çirkinlikten uzak durmaya, korku ve endişeden kurtul­maya, diğer farz ibadetlerden birini daha ifa etmeye işarettir.

rüyada cemaate imam olarak bir farz namazı eda ettirdiğini görmek,tazminat ödemeye, borçlanmaya, bir topluma önemli bir işte önderlik ve rehberlik etmeye işarettir.

rüyada imama uyarak vaktin far­zını eda ettiğini görmek, sünnete uymaya, rahmet ve berekete, hayır ve iyilikte başanya veya başkasma yük olmaya işarettir.

rüyada sabah namazı kılmak, za­ruri ihtiyaçlarını gidermeye, rızkını temin için gayret göstermeye işarettir.

rüyada sabah namazını cemaatle kıldığını görmek, yolculuğa çıkma­ya, hacca gitmeye, güzel akıbete ve cennete girmeye işarettir.

öğle namazı kılmak, arzu ettiği şe­yin gerçekleşmesine, yardım ve des­tek görmeye, gizli şeylerin açığa çık­masına, borçtan kurtulmaya, tövbe et­meye veya işten çıkarılmaya işarettir.

açık ve güneşli bir günde öğle na­mazı kıldığım görmek, sevinç ve sürura; bulutlu ve kapalı havada öğle namazı kılmak, üzüntü ve ke­dere işarettir.

öğle namazını ikindi vaktinde kıl­mak, borcunu ödemeye işarettir.

rüyada ikindi namazı kıldığını görmek, arzu ve isteklerin zor da olsa yerine gelmesine, zahmet ve sı­kıntıdan sonra selâmete çıkmaya, ye­min etmeye, borca girmeye; üzerinde çalıştığı, gündemine aldığı bir konu­nun veya işin çoğunun bitip azmin kalmış olmasma işarettir.

rüyada akşam namazı kıldığım gör­mek, iyi kötü ne istiyorsa bunun yeri­ne gelmesine, bir işi sonuçlandırmaya, rahat ve huzur burmaya işarettir.

rüyada yatsı namazı kıldığını görmek, geçim işlerine özen gös­termeye, çoluk çocuğun ihtiyaçlarmı gidermeye, sevinçli yaşamaya veya akrabalarla iyi geçinmeye işarettir.

bazan yatsı namazı kıldığını gör­mek, bir işin sonucunu almaya, meş­guliyetin son bulmasına veya ömrün tükenmesine işarettir.

vitir namazı kıldığını görmek, iş ve niyetlerini gizlemeye işarettir.

rüyada cemaatle namaz kıldığını görmek, halkla birlikte hayır üzere olmaya, sık sık zikir yapmaya ve is­tiğfar getirmeye işarettir.

kadınların, çocukların ve erkekle­rin karışık bir şekilde cemaatle na­maz kıldıklarını görmek, o toplulu­ğun çirkin bir iş yaptığına, insanların kendi iş ve konumunun dışına çıka­rak fesat ve bozgunculuğa sebebiyet verdiğine işarettir.

rüyada istihare namazı kıldığını görmek, yapmaya karar verdiği işin hayırlı sonuçlar vereceğine işarettir.

rüyada hacet (dilek) namazı kıldı­ğını görmek, arzu ettiği şeyin ger­çekleşmesine işarettir.

rüyada korku namazı kıldığını görmek, korkulardan emin olmaya, güven ve huzura işarettir.

rüyada güneş ve ay tutulması na­mazı kıldığını görmek, önemli bir olayın gerçekleşmesine veya korktu­ğu şeyden güvende olmaya işarettir.

rüyada teşbih namazı kıldığını gör­mek, hacetlerin yerine gelmesine, kor­ku ve kaygılardan kurtulmaya işarettir.

rüyada tövbe etmek amacıyla na­maz kıldığını görmek, borçlarını ödemeye, içten bir tövbe yaparak gü­nahlardan arınmaya işarettir.

rüyada kıbleden başka bir yöne doğru   namaz   kıldığını   görmek,sünnet ehline muhalefet ederek baş­ka bir yol tutturmaya, dine aykın bir harekette bulunmaya, nefsî arzuları­na uymaya veya inanç bozukluğuna işaret eder.

rüyada beyaz elbise giymiş ola­rak kıbleden başka bir yöne doğru düzgün bir kıraatle namaz kıldığı­nı görmek, hacca gitmeye işarettir.

dindar bir kimse kıblenin dışında bir yöne doğru namaz kıldığını görse, o tarafa hayırhv%ir yolculuk gerçekleştirir.

dindar bir kimse doğu tarafına dönerek namaz kıldığını görse, hac veya umreye gider.

namaz kılmak istediğini fakat kıb­leyi bir türlü bulamadığını görmek, dininde hayret içinde olmaya, şaşkın­lık ve kararsızlığa, tövbe edip iman tazelemek gerektiğine işaret eder.

rüyada dört rekâth farzların sade­ce ilk iki rekâtını kıldığını görmek, yolculuğa çıkmaya veya eşinin o gün aybaşı olmasına işaret eder.

rüyada namaz vaktinin geçtiğini veya namaz kılacak uygun bir yer bulamadığım görmek, bir amacını veya arzusunu yerine getirmede zor­luklarla karşılaşmaya işarettir.

cuma  namazı  kıldığını  görmek, yücelik ve keramet sahibi olmaya, bir yolculuğa çıkarak arzu ettiği şeye kavuşmaya işarettir.

rüyada cuma namazı kıldığını gör­mek, devlet kademelerinde bir işinin görülmesine de işaret eder.

bazan cuma namazı kıldığını gör­mek, arzu ve isteklerin yerine gelme­sine işarettir.

rüyada cuma namazına iştirak ettiğini görmek, neşeye, üzüntü ve kederden kurtulmaya, bayramlara ve gelecek mevsimlere afiyet üzere ulaşmaya, hacca gitmeye işarettir.

cuma namazı; borçlunun borcun­dan bir kısmının alacaklısı tarafından silinmesine de işarettir.

cuma gününde olduğunu veya cuma namazı kıldığını görmek, pek yakında gam ve kederden kurtulma­ya, dostlan ve sevdikleriyle bir araya gelip hoş vakit geçirmeye, arzu ettiği şeylerin gerçekleşmesine, ihtiyaçla­rın karşılanmasına işarettir.

insanlar camide cuma namazın-dayken kendinin işinde gücünde olduğunu görmek, yönetici ve me­murlar için görevden alınmaya, di­ğerleri için nankörlüğe ve bereketsiz­liğine işarettir.

rüyada ramazan bayramı namazı kıldığını görmek, sıkıntılardan kur­tulmaya, borcunu ödemeye veya has­talıktan kurtulmaya işarettir.

rüyada kurban bayramı namazı kıldığını görmek, adakları yerine getirmeye, vasiyeti tutmaya, hayır ve iyilik üzere olmaya işarettir.

bayram namazlarından birini veya ikisini kıldığını görmek, tekbir ge­tirerek düşman üzerine saldırmaya, onları püskürtmeye de işaret eder.

rüyada bayram namazlarının top­luca kılındığı geniş sahra mescidle-rini görmek, her türlü hayır ve iyi­liklere, sevinç ve mutluluğa işarettir.

cenaze namazı kıldığını görmek, namazı kılınan kimse için iyi şeha-dette bulunmaya, ölen için dua etme­ye ve istiğfar getirivermeye işarettir.

rüyada bir cenaze namazında imam olduğunu görmek, ikiyüzlü bir kimsenin aracılığıyla bir yöneti­ciliğe getirilmeye işarettir.

bazan cenaze namazı kıldığını gör­mek, dini bozuk bir kimse için aracı­lık yapmaya işarettir.

rüyada cemaatle teravih namazı kıldığını görmek, akrabaları koruyup gözetmeye, onların durumlarıyla ilgilenmeye, akrabalarla birlikte se­vinç ve sürür yaşamaya işarettir.

rüyada kuşluk namazı kıldığını görmek, şirkten uzak olmaya, sözü­nü yerine getirmeye işarettir.

rüyada gece namazı kıldığını gör­mek, her konuda emsallerinin önün­de olmaya, insanlar gaflet ve şaşkın­lık içindeyken uyanıklığını ve basire­tini muhafaza etmeye işarettir.

rüyada diğer sünnet ve nafile na­mazlardan birini kıldığını görmek, hayır ve iyilik yarışında öne geçme­ye, allah teâlâ’ya yakınlık duygusu­nun artmasına işarettir.

rüyada bağ ve bostanda namaz kıldığını görmek, istiğfar getirme­ye; ziraat yapılan yerde namaz kıldığını görmek, borcunu ödemeye işarettir.

namazda oturarak kelime-i şeha-det okuduğunu (teşehhüdde bulun­duğunu) görmek, halini allah’a (c.c) arzederek muradına nail olmaya, üzüntü ve kederden kurtulmaya, ihti­yaçların karşılanmasına işarettir.

selâm vererek namazdan çıktığını görmek, üzüntü ve kederden kur­tulmaya; yalnız sağ tarafa selâm verdiğini görmek, bazı durumların iyileşmesine; sadece sol tarafına selâm verdiğini görmek, işlerin bir kısmmm çıkmaza girmesine işarettir.

rüyada namaz kılıp camiden çıktı­ğını görmek, üstünlük ve hayra eriş­meye işarettir.

rüyada namazını bir özürlü gibi kıldığını görmek, dinde noksanlığa işarettir.

rüyada namazı kuralına uygun olarak eda etmediğini, onu aceleye getirdiğini görmek, dinî emirleri ha­fife almaya, her türlü kınanmayı hak etmeye işarettir.

rüyada namaz lalarken sağa sola bakındığını görmek, dünyanın al­datıcı cazibesine kapılmaya, mal ve ziynete düşkün olmaya, dünyayı ahi-rete tercih etmeye, nefsin istek ve ar­zularına uymaya işarettir.

rüyada namazda bir yerini kaşıdı­ğını görmek, namazın yüksek hazzı-na erememeye, yersiz bir davranışta bulunmaya işarettir. rüyada namaz kılarken gaz çıkar­dığını görmek, söylediği bir sözden dolayı sıkıntı çekmeye; eğer bu yel­lenme rahatsızlık vermez ve koku­su duyulmaz ise, hayırlı bir işi yanlış bir söz veya uygunsuz davranış yü­zünden tehlikeye atmaya işarettir.

rüyada bir namazı vakti çıkmak üzereyken kıldığını görmek, dün­yayı ahirete tercih etmeye veya kaç­makta olan bir fırsatı son anda ya­kalamaya işarettir

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler