Rüyada Ölünün Dirilmesi Tabiri

rüyada bir ölünün güler yüzle di-rildiğini görmek, sevince işarettir.

rüyada vefat etmiş babasının gü­ler yüzle ve temiz elbiseyle dirildi-ğini gören kimse, arzusuna kavuşur, makam sahibi olur, işleri düzelir.

rüyada vefat etmiş annesinin diril-diğini gören kimse, feraha çıkar.

rüyada ölmüş hanımının yaşadığı­nı görmek, geçim sıkıntısına işarettir.

rüyada vefat etmiş oğlunun ya­şadığını görmek, kendine haksızlık yapan kimseleri affetmeye işarettir.

rüyada vefat etmiş oğlunun diril-diğini görmek, birinin düşmanlığına maruz kalmaya işaret eder.

rüyada vefat etmiş kızının dirildi-ğini görmek, üzüntüden kurtulmaya, sevinç ve neşeye işaret eder.

rüyada bir kadının vefat etmiş oğ­lunun yaşadığını görmesi, kız çocu­ğu olacağına işarettir.

rüyada bir kadının vefat etmiş kı­zının yaşadığını görmesi, erkek ço­cuğu olacağına işarettir.

rüyada bir kadının vefat etmiş er­kek kardeşinin yaşadığını görmesi,kendisinden haber alamadığı bir ya­kınını bulacağına işaret eder.

rüyada vefat etmiş erkek karde­şinin  dirildiğini gören  kimsenin,kuvveti artar.

rüyada bir ölüyü dirilttiğini gör­mek, bir kimsenin doğru yolu bulma­sına vesile olmaya işaret eder.

rüyada bir kadının ölmüş kız kar­deşinin yaşadığını görmesi, zaafla­rından kurtulmasına, öz güveninin artmasına işarettir.

rüyada vefat etmiş kız kardeşin di­rildiğini görmek, mutluluğa işarettir.

rüyada vefat etmiş amcanın veya dayının dirildiğini görmek, üne ka­vuşmaya işaret eder.

rüyada vefat etmiş dostlarından birinin dirildiğini görmek, sevindi­rici bir haber almaya işarettir.

rüyada ölmüş bir kimsenin ölme­diğini söylemesi, o kimsenin ahirette rahat olduğuna veya şehidlik merte­besine ulaştığına işarettir.

rüyada bir ölünün sevinçli bir hal­de evine girdiğini görmek, sadaka vermeye, sevap kazanmaya ve o ölü için yapılan dualarm kabul olacağma işarettir.

rüyada bir ölüyü öfke içinde gör­mek, o kimsenin vasiyetinin yerine getirilmediğine işaret eder.

rüyada bir ölünün camide dirildi­ğini görmek, o kimsenin ahirette fe­rahlık içinde olduğuna işarettir.

rüyada ölülerle birlikte yaşadığını, onlarla güzel vakit geçirdiğini gör­mek, uzak bir yola gitmeye işarettir.

bir kimsenin öldükten sonra gül­düğünü, sonra ağladığını görmek,kötü bir şekilde öldüğüne işarettir.

rüyada bir ölünün yüzünü siyah gör­mek de yukarıdaki gibi yorumlanır.

rüyada bir ölüyü namaz kılarken görmek, o kişinin yaşarken çok iba­det yaptığına, ahirette ferahlık içinde olduğuna işaret eder.

rüyada bir ölüden haber almak,alınan haberin aynen gerçekleşeceği­ne işarettir.

rüyada bir ölünün yeşil elbiseler içinde olduğunu görmek, o kimsenin şehid olarak vefat ettiğine işarettir.

rüyada bir ölüyle tartıştığını gör­mek, günaha girmeye işarettir.

rüyada bir ölünün zengin olduğu­nu görmek, hayırdır; fakir görmek ise bunun aksidir.

meçhul ölülerin mezarları üzerin­de durduklarını görmek, o bölgede çıkacak bir karışıklığa işaret eder.

rüyada atalarından birinin di-rildîğini görmek, uzun ömre, baht açıklığına ve sıkıntılardan kurtulma­ya işaret eder.

rüyada ölmüş kadınların dirilerek yanına geldiklerini görmek, kısme­tin açılmasına işarettir.

rüyada beyaz elbiseli ölülerin di-rildiğini görmek, dinine bağlı olma­ya işarettir.

rüyada kırmızı elbiseli ölülerin di-rildiğini görmek, eğlence düşkünlü­ğüne işarettir.

rüyada siyah elbiseli ölülerin diril-diğini görmek, servete işaret eder.

rüyada kirli ve yırtık ^elbiseli ölü­lerin dirildiğini görmek, günah iş­lemeye işarettir.

rüyada vefat etmiş bir idarecinin dirilerek makamına tekrar geçtiği­ni görmek, aileden birinin önemli bir memuriyete geleceğine işarettir.

rüyada bir ölünün dirilerle bera­ber namaz kıldığını görmek, o in­sanların ibadette kusur işlediklerine işaret eder.

rüyada ölünün başından şikâyet ettiğini görmek, anne babasına yap­tığı kötü muameleden dolayı ceza gördüğüne işarettir.

rüyada bir ölünün anne babasın­dan şikâyet ettiğini görmek, o kişi­nin malı veya hanımı yüzünden he­sap verdiğine işaret eder.

rüyada bir ölünün elinden şikâyetçi olduğunu görmek, kardeşi veya or­tağının hakkı yüzünden ya da yalan yeminden hesap verdiğine işarettir.

rüyada bir ölünün böğründen şi­kâyet ettiğini görmek, karısının hakkından dolayı eziyet gördüğüne işaret eder.

rüyada bir ölünün karnından şi­kâyet ettiğini görmek, evlat ve ak­rabasının hakkından dolayı sorumlu tutulduğuna işarettir.

rüyada bir ölünün ayağından şikâyet ettiğini görmek, malını ha­yırlı olmayan yerlerde harcadığı için ceza çektiğine işaret eder.

rüyada ayak ağrısı çeken bir ölü görmek, o kimsenin yolculukların-daki kötü işleri yüzünden çektiği aza­ba işarettir.

rüyada bir ölünün baldırından şikâyet ettiğini görmek, akrabala­rıyla ilişkisini kestiği için azap çek­tiğine işaret eder.

rüyada ağlayan, inleyen, hali bo­zuk bir ölü görmek, o kimsenin ka­bahatleri yüzünden sıkıntıda olduğu­na işarettir.

rüyada göz ağrısı çeken bir ölü görmek, hayattayken gözlerini ha­ramdan sakınmadığından cezalandı­rıldığına işaret eder.

rüyada baş ağrısı çeken bir ölü görmek, o kimsenin kibir yüzünden cezalandırıldığına işaret eder.

rüyada dili ağrıyan bir ölü gör­mek, onun hayattayken dedikoducu bir insan olduğuna işaret eder.

rüyada kulak ağrısı çeken bir ölü görmek, dünyada kötü sözler dinle­diği için çile çekmeye işarettir.

cinsel organında sancı olan bir ölü görmek, hayattayken aile ve akraba­larıyla ilişkisi olan kimselere düşman­lık ettiği için ceza gördüğüne işarettir.

rüyada bir firavunun dirilerek hüküm verdiğini görmek, o toplum için kargaşaya işarettir.

bir ölüyle beraber aynı yorgan al­tında yattığını görmek, hastalandık­tan sonra şifa bulmaya işarettir.

bir ölünün kendisini davet ettiğini görmek, uzun bir ömre işarettir.

rüyada tanınan bir ölünün tekrar öldüğünü ve arkasından ağlandığı­nı görmek, akrabalardan birini kay­betmeye; arkasından ağlayan ol­mazsa, bir akrabasının evleneceğine işaret eder

rüyada bir ölünün deniz vb. yerde

boğulduğunu görmek, azap çektiği­ne işarettir.

ölülerin evlerine döndüklerini gör­mek, hapisteki kimse için kurtuluşa, kıtlıktan sonra bolluğa işaret eder.

rüyada bir ölünün aniden tek­rar öldüğünü veya öleceğini bil­dirdiğini görmek, sıkıntıya, bazan da ani bir ölüme işarettir.

bir ölüyü sarhoş görmek, hem rüya sahibi hem de ölü için iyi sayılmaz.

bir ölüye yol gösterdiğini görmek,ilim ve hikmet sahibi olmaya, insan­ları doğru yola davet etmeye işarettir.

rüyada bir ölüyü dirilttiğini gören kimse, deri terbiyecisi olur.

rüyada minder üzerinde oturup bir ölüyle kucaklaştığını görmek,uzun bir ömre işaret eder.

rüyada bir memurun bir ölünün kendi mekânına oturduğunu gör­mesi, görevden alınacağına veya ve­fat edeceğine işaret eder.

rüyada bir kadının ölüyle evlendiği­ni görmesi, vefat edeceğine işarettir.

rüyada bir ölünün ata bindiğini, kılıç kuşandığını veya elbise giydi­ğini görmek, doğru yoldan ayrılma­ya işarettir.

rüyada bir ölünün koştuğunu gör­mek, ferahlamaya işaret eder.

rüyada ölünün bir kalede veya zırhlar içinde olduğunu görmek,rahat ve huzura işarettir.

rüyada kabirlerin yıkıldığını ve ölülerin dışarı çıktıklarım görmek,depreme işaret eder.

güler yüzlü ve sükûnet içinde bir ölü görmek, kendisi için yapılan ha­yırlara memnun olduğuna işarettir.

rüyada ölünün kendine çirkin söz­ler söylediğini görmek, günah işle­meye işaret eder.

rüyada tanıdığı ölülerin kabirlerin­den sevinç içinde kalktıklarını gör­mek, şansın açılmasına, ümidini kesti­ği işlerin gerçekleşmesine işarettir.

rüyada hasta veya ölüme ilişkin hiçbir belirti olmadan öldüğünü gören kimse, çok yaşar.

rüyada ailesinden ölmüş bir kimse ile tartıştığını görmek, bir dost ile dargınlığa işarettir.

rüyada bir toplumun yanında ve­fat eden kimse, onlar gibi diriltilir. bazan bu rüya, uzun bir yola gitme­ye ve geri dönememeye işarettir.

rüyada birinin vefat ettiğini, hal­kın onu iyilikle andığını görmek,hayırlı işler yapmaya işaret eder.

uykuda hasta olmaksızın öldüğü­nü görmek, uzun bir ömre işarettir.

rüyada vefat edip kabre götürül­düğünü görmek, uzak bir yere yol­culuk yapmaya işarettir.

rüyada ölünün arkasından bir eve girip de çıkmadığını görmek, vefat etmeye işarettir.

rüyada öldükten sonra dirildiğîni görmek, zenginliğe veya gurbetten dönmeye işarettir.

rüyada bir eşyanın üzerinde in­san veya hayvan ölüsüne ait bir şey görmek, o eşyanın bozulacağına veya kaybolacağına işarettir.

rüyada ölünün bir şey satın alması veya satması, o maddenin azalacağı­na işaret eder.

rüyada ölünün elbisesinin yı­kanmasını istemesi, onun sadakaya, duaya vb. ihtiyacı olduğuna, arkada borç bıraktığına işarettir.

rüyada ölünün meçhul bir yerde tabuttan veya teneşirden kalkarak kendine doğru geldiğini görmek,hayırlı kazanca, helâl mala işarettir

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler