Battal Gazi Destan’ında Sevgili ve Eş Olarak

Battal Gazi’nin eşlerini ayrı bir grup olarak almayı tercih ettik. Çünkü bunlar ayrı bir grup teşkil edecek kadar kabarık sayıdadırlar. Müsbet tipteki kadın özel­likleri, toplu veya muhtelif meziyetler şeklinde Battal Gazi’nin eşleri arasında dağılmış olarak görülür. Bunlar Müslü­man kadın tipini, kahramanlığı, iffeti, hidayete erişi ve bağlılığı temsil eden şahıslardır.

Battal Gazi’nin ilk eşi amcasımn kızı olan Zeynep’tir. İlk görüşmelerinde bir­birlerine âşık olurlar. Zeynep Züleyha’yı bile kıskandıracak güzelliktedir.Battal ile evlenirler. Battal Gazi sava­şa gittiği vakit, o da ardından gider. Ondan biran bile aynlmaya tahammülü yoktur. Bizanslıların eline esir düşer. Bizans Kayseri onu küçük kızı Meh Peyrûz’a emanet eder. Battal Gazi karısı Zeynep’le beraber, Müslüman olan Meh Peyrûz’u da kaçırır. Ama ardlarından kayserin askerleri Meh Peyrûz’un üç kardeşiyle beraber yetişirler. Burada karşımıza kahraman kadın tipi de çıkar. Zeynep ve Meh Peyrûz kâfir askerine karşı silâh kuşanıp Battal Gazi’nin ya­nında savaşırlar. Zeynep’in Battal Ga­zi’den Ali ve Nezir adlı iki oğlu olur. Zey­nep Battal’a oğul veren iki eşinden ilki­dir. Gazi’nin ölüm söylentileri üzerine üzüntüsünden vefat eder.

İlk eşi Müslüman olan Battal Gazi’nin ikinci eşi, Hıristiyanlıktan dönme bir ka­dındır. Bu Bizans kayserinin Meh Pey­rûz isimli küçük kızıdır.
Destanda Hz. Muhammed’i (S.A.V.) rüyasında görerek Müslüman olan bir­çok kadına rastlarız. Meh Peyrûz da rü­yasında Müslüman olmuştur. Battal Gazi’ye âşıktır. Onun ilk eşi Zeynep esir düşünce, bakması için Meh Peyrûz’a emanet edilir. Meh Peyrûz, Battal Gazi Zeynep’i kaçırmak üzere yanma geldiği vakit, Müslüman olduğunu, beraberinde kendisini de götürmesini söyler. Battal Gazi onu da yanına alır.

Yolda kendi­lerine askerleriyle beraber yetişen üvey kardeşlerine karşı savaşır. Ağabeylerini savaş esnasında atlarından düşürebile­cek kadar savaşmayı bilen ve kahraman­lık gösteren bir kadındır. Küçük erkek kardeşi de ona uyarak Müslüman olur. Meh Peyrûz çok güzel bir kadındır. Ma­latya’ya geldikleri vakit, Zeynep’in rızasiyle Battal Gazi onu eşliğe alır.
Battal Gazi’nin eşleri arasında önce kendisine düşman olan ve kötülük yapmak üzere onunla dışkı kuranlar da var­dır. Fakat bu tipteki kadınlar emellerine kavuşamazlar. Battal Gazi’nin tesir dairesine girip, ona bağlanırlar.

Bizans kayserinin vezirinin kızı BEYZÂ da hile ile Battal’ı öldürmek üzere Malatya’ya gider. Onunla yakınlık kurar. Çok güzel bir kız olduğundan güvenini kazanır ve Battal’ı kendine bağlar. Bir gece onu hançerlemek ister. Lâkin yakalanır. Piş­man olarak Müslümanlığı kabul eder. Battal ile nikahlanır.
Harem beyinin kızı GÜLENDAM da Meh Peyrûz gibi rüyasında Hz. Muhammed’i (S.A.V.) görerek Müslüman olur. Çok güzeldir. Battal Gazi, babası Tariyyun’un eline esir düşmüştür. Zindan­da Kur’ân okurken onun sesini işitir, görmeye gider. Görür görmez âşık olur. Daha sonra Peygamberimizi rüyasında görüp Müslümanlığı kabul eder. Battal Gazi ile gizlice nikahlanır. Etrafa Bat­tal’m öldüğü haberi yayılır. Ve bir yıl iki­si birlikte yaşarlar.

Gülendam bir müddet sonra Malatya’ya gönderilir. Battal Gazi’nin ondan Beşir isimli bir oğlu olur. Battal’m dördüncü eşidir.
Battal Gazi’nin beşinci eşi olan FAT­MA ise, Zeynep’ten sonra evlendiği ikin­ci Müslüman kızıdır. Babası Malatya emiri Ömer’dir. Battal Gazi’yi sever. Evlenmeden Bizans kayseri tarafından kaçırılır. Battal onu kurtarır ve evlenir­ler. Fatma iffetli ve eşine karşı büyük sadakat gösteren bir kadındır. Battal yokken bir düşmamn tecavüzüne uğra­mamak için atıyla kaçarken, uçuruma yuvarlanarak ölür.
Bizans kayserinin kız kardeşi KETAYUN da, Beyza gibi önce Battal Gazi’ye düşmandır. Ona âşık olmasına rağmen bir türlü Müslümanlığı kabul etmez. Battal da bu durumda kendisiyle evlene­meyeceğini söyler. Ketayun bunun üzerine Battal’dan intikam almaya kal­kar. Onu hile ile Bizanslılara yakalatır.

Bizanslılar Battal’ı Erciyes dağında bir kuyuya atarlar. Onun ölümü Ketayun’a çok dokunur. Hele yaşlı bir kralla evlen­dirilmeye kalkışılması, kendisini çileden çıkarır. Her gün Battal’m atıldığı kuyu­nun başına giderek onu bekler. Nihayet Battal’la karşılaşır ve Müslüman olarak onunla evlenir.

Battal Gazi bu eşlerinden başka iki kadınla daha evlenir. Bunlardan Hümayı Dilefruz yine yabancı bir padişamn kızıdır. Battal Gazi ile evlendikten bir müddet sonra ölür.

Kahramanımızın son evlendiği kadın ise Bağdat halifesinin kızı SAFİYE BANU’dur. Battal’m Müslüman kız olarak üçüncü evlendiği diğer kadınlarla bera­ber sekizinci karışıdır. Bir sihirbazın ka­çırdığı Safiye Banu’yu Battal Gazi kur­tarır ve Hümâyı Dilefruz vefat edince onunla evlenir.

Battal Gazi Destanı’nda kadının o ka­dar ehemmiyetli bir yeri vardır ki, koca ordularm altedemediği kahramanın ölü­müne bir kadın sebep olur.

Bizans Kayseri Kanatus’un kızı, artık ihtiyarlamış bir halde bulunmasına rağ­men, bu büyük kahramana âşık olur. Battal Gazi son gazasını Eskişehir civa­rındaki Mesihiye kalesine yapar. Dinlen­meye çekilip, uykuya daldığı bir sırada, Kayserin kızı kaleye yardım etmek üzere yeni kuvvetlerin geldiğini Battal’a haber vermek ister. Yazdığı pusulayı, küçük bir taşa sararak Battal’a fırlatır. Taş uyumakta olan kahramanın göğsü­ne isabet eder. Koca kahraman bu darbe ile şehid olur. Kayserin kızı kaleden çı­kar, Battal’m yanına gelir. Öldüğünü anlayınca, Kelimei Şehadet getirerek Müslüman olur. Bir hançerin sapım Bat­tal’m, ucunu da kendi göğsüne dayaya­rak intihar eder.

Destanda Battal Gazi’ye gıyaben âşık olan kâfir kızlarına da rastlarız. Battal’­la evlenen Meh Peyruz’un ablaları, Ke­tayun ve Hümayun da Battal’a âşıktır­lar. Ama onunla tanışıp, evlenemezler.

Battal Gazi’nin eşlerinde de gördüğü­müz gibi bu destanda kadınların çoğu Hıristiyanlıktan dönerek Müslüman olurlar. Battal Gazi’yi istemeden şehid eden son sevgilisini de hesaba katarsak, Battal’m evlendiği dokuz kadından üçü Müslüman kızıdır. Diğer altısı ise Hıris­tiyanlığı bırakıp Müslüman olduktan sonra kahramanımızla evlenmişlerdir.Bu şekilde Müslüman olarak diğer ga­zilerle evlenen kadınlar da mühim bir ye­kûn teşkil ederler.
Battal’la karşılaştıktan sonra Müslü­manlığı kabul ederek Ahmet Tarran adı­nı alan Bizanslı kahraman Ahmer’in sevgilisi de onunla beraber Müslümanlı­ğı seçer.

Battal Gazi’den önceki Malatya ser­darı Abdüsselam’ın âşık olduğu, Bolu Beyi’nin kızı Nevruz Banu Müslüman olduktan sonra Abdüsselâm’la evlenir.Mamuriye beyinin kızı ise, kırk kral kızıyla birlikte bir manastırda yaşarken Peygamberimizi rüyasında görerek Müslümanlığı kabul eder. Tarsus beyi Fellahoğİu Muhammed’le evlenir. Diğer kırk kız da Müslüman olarak, o manastırda mahpus bulunan kırk gazi ile evle­nirler.

Kıravan şahının kızı da, bir devin elin­de esir iken, Peygamberimizi rüyasında görüp, Müslümanlığı kabul edenlerden­dir.
Yine Kamer Şah isimli bir hükümda­rın kızı, esir bulunduğu sihirbazın sara­yında, rüyasında Peygamberimizi göre­rek Müslüman olur.
Bu kızlardan esir olanların kurtarıl­ması, sevdiklerinden ayrı olanların ka­vuşturulması hep Battal Gazi’ye aittir.Destanda Müslüman erkekleri Hıristi­yan yapan bir iki kadına da rastlanır. Frenk beyi Kaytur’un kızı, zindana düşen Kasım ve Mansur isimli iki kardeşi Hıristiyan yapar ve Kasım’la evlenir. Burada kadmın din değiştirme karşılı­ğında bir mükâfat olarak takdim edilişi de göze çarpar. Destanda Hıristiyanlaştırma işini başaran tek kadın Kaytur’un kızıdır.

Zira, sahabenin temsilcisi olarak des­tanda yer alan Abdülvehhab Gazi, Bi­zans kayseri Asator’un kızı Burmenk tarafmdan önce Hıristiyan edilir. Ama daha sonra ikisi de tekrar Müslüman olurlar.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler