Rama ve Yunan’da Tanrıçaların Farklılığı

Roma Mitolojisi ile Yunan Mitolojisi arasında, kadm kahramanların ve tanrı­çaların bir farkı vardır: Yunan’daki tan­rıçalar ve kadınlar, insanoğlunun sek­süel hayallerini tatmin edici masallarla yüklüdürler. Roma Mitolojisi’ndeki tan­rıçalar genellikle tabiatla, bitkilerle, çiçeklerle ve kadınların kendi problemle­riyle (meselâ doğum vb.) ilgilidirler. Roma-Lâtin Mitolöjisi’nin Yunan’a göre yeni olmasının, Romalıların Yunan Mitolojisi’ni ayıklayarak benimsemiş bu­lunmalarının bunda rolü vardır denilebi­lir.

Germen Mitolojisi’nde en büyük ilahe Frigg’dir. Dünyanın kurucusu olarak da addedilen Odin’in karısı Frigg’in, gökte Folkwang adlı bir sarayı vardır. Harp melekleri ve ilaheleri olan Walkirilerin de pîri sayıldığından savaşta ölen kahra­manları bu sarayda ağırlar Öteki dünyanın ilahesi ise Hel’dir ve ahlâksız işlerle iştigal eden ilâh Loki’nin kızıdır. Hel, masallarda, sadece hastalık ve ihti­yarlıktan ölenleri kabul eden, korkunç görünüşlü, başı sarkık, yüzünün yarısı siyah bir ilahe diye geçer.

Niks’ler veya Odin’ler de Germen Mitolöjisi’nin çok güzel kadınları olarak delikanlıları deni­zin dibine çekerler.Denizlerin hâki­mi Aegirdi’nin karısı Ran ise kocaman ağıyla gemicileri tutar.
Yunan Mitolojisi’nde kadın konusu, ağırlıklı olarak kadının seksüelliğini iş­ler, çoğu mitosta, kadına yaklaşma, sa­hip olma ve benzeri olaylar yer alır. Bu yüzden Yunan Mitolojisi’nde kadm, öte­ki mitolojilerden çok daha geniş bir yer tutuyor. Çünkü Yunan Mitolojisi, daha önce de temas ettiğimiz gibi hem en ya­lan zamanın mitolojisi oluşundan, hem zamanımıza orijinal kaynak bırakan tek mitoloji oluşundan ve kahramanlarının her birinin bütün özellikleriyle ve hattâ bütün aile efradıyla teferruatına kadar bilmişinden dolayı en zengin mitolojidir.

Yunan Mitolojisi’ndeki kadınları, deği­şik kaynakların taranması sonucu yapı­lan karşılaştırmaların ışığında şöylece sıralayabiliyoruz:

Gaia: Yunan Mitolojisi’nde bomboş ve sonsuz mekânın adı Khaos’tur. Bu mekândan ilk tanrıça Gaia olmuştur. Gaia, dağları, denizleri, gökyüzünü do­ğurur. Gaia’nın doğurduğu gökyüzü (yani Uranos) Yunan Mitolojisi’nde bütün tanrıların atasıdır.

Rheia: Kronos. Gaia’nın kızlarından Rheia ile (yani kendi kız kardeşi ile) bir­leşti, çocukları doğdu. Bu çocuklar Olimpos tanrılarıdır. Kronos, bu çocuk­ları doğar doğmaz yiyerek kâinatın tek hâkimi kalmak arzusundaydı. Rheia, Zeus’a hamileyken, bu doğacak çocuğu da Kronos yemesin diye bir hile düşün­dü. Çocuk doğunca Kronos onu yemek için istedi. Rheia, Zeus’u sakladı, Kro­nos’a da çocuk diye bir taş yutturdu. Zeus’u Kronos’tan gizli olarak Girit adasında büyüttü.

Hera: Kronos ile Rheia’nm kızıdır. Zeus’un da hem kardeşi, hem karışıdır. Yunan Mitolojisi’ndeki tanrıçaların en güçlüsü olarak Hera’yı görmekteyiz. Kadınları koruyan, evlenmelerim sağla­yan, ailevî geçimsizlikleri çözen, evlilik­leri koruyan tanrıçadır. Hera, aynı za­manda Olimpos’un kraliçesi sayılır. Bü­tün diğer tanrıçalar ve tanrılar Zeus’a gösterdikleri saygıyı ona da göstermek­tedirler. Hera’mn sözü, Zeus gibi fırtına­lara, bulutlara, şimşeklere, yağmurlara bile geçer. Zeus’un en gizli kararlarım Hera bilir. Çünkü Zeus ona bunları söy­ler, hattâ Hera’dan akü danışır. Hera’­mn gözleri kocamandır. Mitolojide (inek gözlü) diye geçer. Sesi gür, kollan beyaz, boyu uzun.Hera’mn sesinin 50 adamın sesi kadar gür olduğu yazılır.

Hestia: Kronos ve Rheia’dan doğma en büyük kız, ocak ateşi tanrıçası Hestia’dır. Zeus’tan ebedî bakirelik isteyen Hestia, Apollon ve Poseidon’un evlenme tekliflerim geri çevirir. Hestia için ocak ateşi tanrıçası demiştik. Ocak ateşi, eski Yunan’da, tanrılardan yardım umanla­rın başında toplandığı, adaklar adadık­ları, kurbanlar kestikleri bir toplanma yeridir. Yemeklerden önce bu ateşin ba­şında kurban kesilerek, Hestia’mn adı anılır.

Aphrodite: Aşk ve güzellik tanriçasıdır. Buradaki aşk, daha ziyade seksüel aşktır. İsmi köpükten olma mânâsım ta­şır. Efsanelere göre Aphrodite, Kronos’un kesilerek denize atılan tena­sül uzvundan dökülen kanlardan oluşur. Bazen Afrodit’in adı Urania diye geçer, bu Uranos Kronos’tan olma (Yahut se­maî aşkın ilahesi) mânâsım taşır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler