Rüyada Ateş Görmek Tabiri

Rüyada ateş görmek, müjdeye, be­rekete, hayır ve menfaate, rızka, ra­hat geçime, yüksek makama, yücelik ve kudrete, nasihat ve emniyete; ilim, hikmet ve hidayete işaret çder.

Bazan ateş görmek, haram mala, korku ve endişeye, fitne ve fesada, pişmanlığa, kötü söze, yöneticilerin zulmüne, emellerin gerçekleşmeme­sine, tedbirsizliğe, azap ve cezaya, verilen hükmün infazına, bela ve musibete, veba ve ateşli hastalıkla­ra, hapse, savaşa, korku ve endişeye, günah işlemeye, zarar ve ziyana, kara sevdaya işaret eder.

Ateş, asabi ve öfkeli birine, nefsin tüm isteklerini iyi kötü demeden ye­rine getiren kimseye işaret eder.

Rüyada bir ateşe zorla sokulduğu­nu görmek, hapse girmeye işarettir.

Yakın   ateşte   ısındığım   görmek,korku ve sıkıntıya işarettir.

Kış mevsimi ateşte ısındığını gör­mek, zenginliğe işarettir.

Kış mevsimi bir yerde ateş görmek,orada define olmasına işarettir.

Yazın   ateşte   ısındığını   görmek,üzüntü ve kedere işarettir.

Yaz aylarında bir yerde ateş gör­mek, ateşin görüldüğü yerde meydana gelecek üzücü bir duruma işarettir.

Işığından yararlanmak amacıyla karanlıkta ateş yaktığını görmek,ilim öğrenip bununla insanları aydın­latmaya işarettir.

Ateşe girip ondan zarar görmek,günah işlemeye işarettir.

Ateşin üzerinden atlamak veya ateşe girip ardı sıra hemen çıktığını gör­mek, cennet ehlinden olmaya işarettir.

İnsanların çevresinde toplandığı ateş, bolluk, bereket ve halkın sevi­neceği güzel gelişmelere işarettir.

Ateşin az bir zarar verdiğini gör­mek, bir konuda vaat edilen şeyin yerine getirilmesine işarettir.

Bir mahalle veya yerleşim alanının alevler içinde kalarak uğultu şek­linde sesler çıkararak yandığını görmek, savaşa veya halkın malını kaybetmesine işaret eder.

Alevlerin ağaçları kuşatıp onla­rı yaktığını görmek, bir kimsenin ölümüyle meydana gelecek ihtilaf ve sürtüşmelere işarettir.

Yerin altından ateş çıktığını ve göğe yükseldiğini görmek, orada yaşayanların Cenâb-ı Hakk’a isyan edeceklerine işarettir. Bu rüya, orada yaygınlık kazanan çirkin davranışla­ra da işaret eder.

Ateş üzerinde et kızartmak, gıybet ve dedikodu yapmaya, üzüntü ve ke­dere işarettir.

Parlak ve kendisinden herhangi bir zarar görülmeyen ateş, sevinç ve sürura işarettir.

Başından veya vücudunun herhan­gi bir yerinden parlak renkli ateş çıktığını gören kimse, hanımından sevgi ve ilgi görür; eğer hanımı ha-mileyse, kendisinden hayır görülecek bir evlat dünyaya getirir.

Dağ başında yakılan ateş, salih amellerle Allah’a yaklaşmaya, O’nun hoşnutluğunu kazanmaya, yolcunun eve dönmesine işarettir.

Tandır ateşi görmek, hanımın hami­le kalmasına işarettir.

Tehlikeli bir ateşi çoğaltmak, onun daha da genişlemesi için gayret sarfetmek, insanlara düşmanlık et­meye, böyle bir ateşi söndürmek ise o bölgede meydana gelecek bir fitne­yi yatıştırmaya işarettir.

Rüyada ateş yemek veya onu bir kap içinde muhafaza etmek, haram mal biriktirmeye ve yetim malı yeme­ye işarettir.

Fırın, tandır ve ocakbaşı gibi yer­lerde görülen ateş, zenginlik ve menfaate işarettir.

Ocağındaki ateşin söndüğünü gö­ren kimse, yoksul düşer.

Cılız alevli ateş, yağmur yağmasına işarettir.

Az su ile sönen ateş, yoksulluğa işa­ret eder.

Rüyada dumansız ateş görmek, bü­yüklere yakın olmaya, zor işlerin ko­laylaşmasına, talihin yaver gitmesine işarettir.

Kendini ateşe attığını fakat yan-madığını görmek, hükümetin zul­müne uğrayarak bundan kısa sürede kurtulmaya işarettir.

Atıldığı ateşte yandığını görmek, istemediği halde yola çıkmaya ya­hut bir zarar görmeye, hastalanmaya veya bir belaya çatmaya işaret eder.

Kendini yakan ateşin güçlendiğini ve içinden şiddetli bir sesin duyul­duğunu gören kimse, devletin gad­rine uğrar.

Ateşin kıvılcımlar saçması, yetim malı yüzünden kavga etmeye; ateş­te bariz bir duman görmek, yetim malı yemeye işarettir.

Elinde yanmış ateş gören kimse,devletten hayır ve menfaat bulur.

Halkın üzerine ateş attığını görmek,fitne ve karışıklık çıkarmaya işarettir.

Dükkân veya mağazadan ateş çıktı­ğını ve oradaki eşyaların yandığını görmek, bu iş yeri sahibinin malım çok pahalıya sattığına işaret eder.

Bazı malların yandığını görmek, okadar malın satılacağına işarettir.

Evinde yangın  çıktığını görmek,zorbalar tarafından malının alınması­na işarettir.

ateş

»\% Bazan evde ateş çıktığını görmek,

iş ve mesleğinde ilerleme kaydetme­ye, nimete ermeye yahut dargın oldu­ğu kişiyle barışıp, onunla kardeş gibi olmaya işaret eder.

Bir eve ateş düşmesi, nimet ve bol­luğa işarettir.

Evin içinde veya önünde görülen kor halindeki dumansız ateş, hacca gitmeye işarettir.

Evde sönmeye yüz tutan ateşi rüzgârın tekrar tutuşturması, eve

hırsız girmesine işaret eder.

Rüyada ateşe girmek, sevgiliden ayrılmaya işarettir.

Ateşin elbisesini yaktığını görmek,

akrabalar ile dargınlığa veya mal kaybetmeye işarettir.

Alevsiz ateş, düşmanlık ve davaya işarettir; alevli ateş, hastalık yüzün­den güç kaybetmeye işaret eder.

Yaktığı ateşin alevli olduğunu gö­ren kadın, erkek çocuk doğurur.

Ateşin bir mekândan başka bir mekâna geçtiğini fakat zarar ver­mediğini görmek, gelecek bir men­faate, fakir kimsenin zengin olması­na işarettir.

Gökyüzünden yağmur , gibi ateş yağdığını görmek, devletlerarasında çıkacak anlaşmazlığa, bela ve fitne­ye, savaşa ve birçok insanın ölmesine işaret eder.

Rüyada yakıcı, alevli ateş görmek,

bela ve musibettir.

Rüyada karanlık bir gecede alev­li, ışık saçan ateş gören kimse,

kuvvet ve şerefe erer, sevineceği bir durumla karşılaşır.

RÜYA TABİRLERİ

Bir kişi, devlet yöneticilerinden bi­rinin kendisine kor (köz) verdiğini görse, bu rüya haram mala işaret eder.

Rüyada ışık saçan alev görmek, iyi­lik, esenlik ve menfaate, devlet yöne­ticisinden gelecek iltifata ve bahtın açılmasına işarettir.

Köşklerin ve diğer büyüklerin kapıları önünde ateş yakıldığını görmek, onlann halka faydalı ola­caklarına işarettir.

Ateş yandığını ve yangın çıktığını görmek, güvendiği bir kişinin kötü­lüğü ile karşılaşmaya işarettir.

Yanmakta olan bir ateşin, başka bir ateşin içine girmesi, o yerdeki zalim bir yöneticinin, başka bir zalim yönetici tarafından mağlup edilmesi­ne işarettir.

Gökten yere ateş indiğini fakat ken­disini yakmadığını gören kimse, o

bölgeye inecek beladan korunur.

Odun, kereste yığını veya ormanda yangın çıktığını görmek, o yerde bir musibet meydana geleceğine işarettir.

Rüyada ateşin elbisesinin veya vü­cudunun bir yerini yaktığını gör­mek, kendinin veya çok sevdiği biri­nin zarar görmesine işarettir.

Görülmedik derecede büyük bir ateşe atıldığını gören kimse, kork­tuğu ve sakındığı şeyden kurtulur.

Bir iş için yaktığı ateşin söndüğü-1 nü gören kimse, o işten fayda sağ­layamaz.

Bir parça ateşi yatağının üstünde söndürdüğünü gören kimse, bü­tün sıkıntılardan kurtulur, hasta ise şifa bulur.

98

RÜYA TABİRLERİ

ateş koru

Tencerenin altında yanan-»ateşin söndüğünü, tencerenin soğuduğu­nu görmek, hastanın sağlığına ka­vuşmasına, üzüntü ve kederden kur­tulmaya işarettir.

Rüyada üzerine kıvılcım sıçradığı­nı veya döküldüğünü gören kimse,

hakkında söylenen kötü sözleri işite­rek üzülür.

Çok kıvılcım, bela ve musibettir.

Bir topluluğun üzerine kıvdcım sıç­raması veya dökülmesi, onlar için düşmanlık ye kavgaya işarettir.

Kıvılcımların düştükleri yeri yak­tığını görmek, dedikoduya, şer ve kavgaya, düşmanlığa işarettir.

Ateşten kıvılcımlar saçılması, dev­let yöneticilerinin zulmüdür; bu kı­vılcımlardan üstü başı yanan kimse, devletten zarar görür.

Ateş bulduğunu gören kimse, ken­disine vaat edilen şeye kavuşur.

Duman, büyük bir korku ve musibe­te, çok kanlı bir savaşa işaret eder.

Duman alevle beraber bulunursa, bu

musibet veya savaş daha şiddetli olur.

Dumanının bulut gibi gökyüzünü örttüğünü görmek, sultanın zulmü­ne işarettir.

Duman beyaz ise, halkın yönetim­den gördüğü zulüm çabuk kalkar.

Rüyada ateşin dumanı içinde kalıp bundan rahatsız olduğunu gören kimse, sıtma veya başka bir ateşli hastalığa yakalanır.

Herhangi bir sebeple ateş yaktığı­nı gören kimse, bir sıkıntıya düşüp, zengin fakat katı kalpli birinden yar-

dım ister; eğer yaktığı ateşten istifade ederse, beklediği yardımı alır.

Bir beldede ışık saçan bir ateşin söndüğünü veya söndürüldüğünü görmek, orada yaşayan çok değerli bir kimsenin ölümüne işarettir.

Bir evdeki ateşin sönmesi, o hane sahibinin vefatına işarettir.

İnsanın kendisinden şu veya bu şe­kilde yararlandığı ateş, zahmetsiz rızka, kolay geçime işarettir.

Kızgın ateş, zalim idarecidir (Ayrıca bakınız: Çakmak, Çakmaktaşı,Kib­rit ve ateşle ilgili diğer maddeler).

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. :) dedi ki:

    rüyada tüpün başı eline gelmesi ne demek?

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler