Rüyada Çocuk Görmek Tabiri

rüyada güzel ve sevimli bir erkek çocuğu görmek, müjdeye işarettir.

rüyada güzel ve sevimli bir erkek çocuğun kendine doğru geldiğini görmek, melek ve çok sevinçli bir haberle yorumlanır.

küçük kız çocuğu görmek, erkek çocuk görmekten daha hayırlıdır.

rüyada güzel, sevimli ve güler yüz­lü bir kız çocuğu görmek, hayır ve menfaate işarettir.

kucağında küçük bir çocuk taşıdı­ğını görmek, üzüntüye sebep olacak bir hadiseyle karşılaşmaya işarettir.

rüyada çocuğu arkasına aldığını (sırtına bindirdiğini) görmek, üzüntü ve kedere işarettir.

rüyada çocuksuz bir kadının ku­cağında çocuk görmesi, çocuğu ola­cağına işarettir.

kundaktaki bir çocuğu kucağına aldığını ve çocuğun ağlamadığını görmek, zorluk ve sıkıntılardan kur­tulup selâmete çıkmaya, korktuğu şeyden emin olmaya işarettir.

kundaktaki bir çocuğu kucağına aldığını görmek, eğer çocuk çırpı­narak ağlıyorsa, üzüntü ve kedere işarettir.

rüyada kendini kundakta küçük bir çocuk olarak görmek, hapse girmeye, hastalığa, mal kaybına veya cinnet geçirmeye işarettir.

rüyada hasta bir kimsenin kendini bebek olarak görmesi, vefat etmesi­ne işarettir.

fakir bir kimse kendini kundakta bir çocuk olarak görse, ihtiyarlığın bunaklık günlerine kadar yaşar.

bazan yoksulun kendini bebek ola­rak görmesi, rızka ve zenginliğe işa­ret eder.

zengin bir kimsenin kendini bebek olarak görmesi, olumsuz gelişmele­re, işlerin bozulmasına ve mal kaybı­na işarettir.

rüyada küçük bir çocuk olduğunu görmek, anne tarafından mirasa ka­vuşmaya da işarettir.

tanınmış küçük bir çocuğu oynar­ken görmek, iyi değildir; fakat bu çocuğu bir şey öğrenirken görmek, hayır ve menfaate işaret eder.

önemli bir kimsenin çocuğunun rü­yayı görenin elinden tutarak evine veya her zaman bulunduğu bir yere götürmesi; nimete ve hayra işarettir.

rüyada küçük bir çocuğun kaybol­duğunu görmek, sıkıntıların sona ermesine işarettir.

bazı yorumculara göre rüyada küçük bir çocuğun kaybolduğunu görmek, kederli ve üzüntülü bir dö­nemin başlamasına işarettir.

hanımının bir erkek çocuk doğur­duğunu görmek, servete, devlete, saadet ve baht açıklığına işarettir.

yeni doğmuş, kundaklı bir çocu­ğun yürüdüğünü görmek, talih kadılarının ardına kadar açılmasına ve yükselmeye işarettir.

güzel, sevimli bir çocuğun güldü­ğünü görmek, hayır ve berekete işa­rettir.

rüyada çirkin, âza noksanlığı olan bir çocuğu ağlarken görmek, keder ve musibete işarettir.

rüyada küçük bir çocuktan haber aldığını görmek, o haberin olduğu gibi çıkacağına işarettir; çünkü çocuk günahsız olduğundan melek mesabe­sindedir ve verdiği haber, meleğin verdiği haber kadar muteberdir.

rüyada yeni doğmuş, kundaklı bir çocuğun konuştuğunu görmek, dünya ve ahiret içm müjdeye, mutlu­luğa işarettir.

rüyada küçük çocuğun konuşma­sı, çocuk sabi (günahsız) olduğu için önemsenmelidir.

bazan rüyada küçük çocuğun ko­nuştuğunu duymak, iyilik veya kö­tülükten garip bir şey yapmaya ve tu­haf bir duruma tanık olmaya işarettir.

rüyada küçük bir kız çocuğunu kucağında taşıdığını görmek, dev­let, nimet, haber, menfaat ve bol rı-zıkla yorumlanır.

kundaktaki küçük kız çocuğunu kucağına aldığını gören kimse; şa­yet işinden çıkarılmışsa, görevine geri döner; tüccarsa, çok kazanır; zenginse, serveti artar; rüya sahibi ha-pisteyse, hapisten kurtulur; hastaysa, iyileşir; borçluysa, borcunu öder.

karısının bir kız çocuk doğurdu­ğunu gören kimse, kısa zamanda saadete kavuşur, maksadına ulaşır, üzüntülerinden kurtulur.

rüyada bir kız çocuğunu severek öptüğünü gören kimse, fayda sağla­yacağı hayırlı bir işe başlar.

rüyada bir kız çocuğunun ken­disine gülümsediğini görmek, tali­hin açılmasına işarettir.

rüyada bir kız çocuğun ağladığını görmek, sevinmeye işarettir.

kundaktaki küçük bir kız çocu­ğunun sevindiğini görmek, aynı şekilde sevinmeye, devlet ve nimete kavuşmaya, herkesin hayret edeceği geniş imkânlara kavuşmaya işarettir.

kundaktaki kız çocuğunun bir­denbire büyüyüp yürüdüğünü gör­mek, işinde, sanatında, ticaretinde, mal ve nzkında ümit edilemeyecek kadar büyümeye işarettir.

rüyada ölmüş bir kız çocuğu gör­mek veya küçük bir kız çocuğunun vefatına şahit olmak, yukarıdaki yorumların tamamen aksidir.

rüyada bir kız çocuğunu hasta gören kimsenin, elindeki maddi imkânları tehlikeye girer; çocuk iyi-leşirse, bu tehlike ortadan kalkar.

rüyada görülen kız çocuğunun iğrenilecek bir durumu, çirkin ve edep dışı bir tarafı yoksa bu rüya, her zaman hayra işaret eden

rüyada kötü özelliklere sahip bir kız çocuğu görmek, mala işaret etse bile, o malın haram ve hayırsız bir mal olacağı yönünde bütün yorum­cular görüş bildirmişlerdir.

bazı tabirciler rüyada küçük ço­cuk görmeyi, üzüntü ve kederle; ye­tişkin çocuk görmeyi ise müjdeyle yorumlamışlardır.

rüyada çocuk görmek, suç ve gü­nah işlemeye, hata ve kusura da işa­ret eder.

rüyada okula giden bir çocuğu ol­duğunu görmek, tövbe etmeye işa­rettir.

rüyada evlenmediği halde çocuğu olduğunu görmek, ilerlemeye, sıh­hate, emniyet ve şerefe işarettir.

rüyada cami avlusuna, sokağa veya herhangi bir yere bırakılmış bir ço­cuk görmek, düşmana işarettir.

bazan rüyada cami avlusuna, so­kağa veya herhangi bir yere bıra­kılmış bir çocuk görmek, kötüye gidişin, üzüntü ve kederin sona erme­sine, eski huzur ve mutluluğun geri gelmesine işaret eder.

rüyada çocuk öldürdüğünü gör­mek, birçok ilim öğrenmeye işarettir.

rüyada birden çok erkek çocuk görmek, birbiri ardınca gelecek hay­ra, bol kazanca ve mala işarettir.

rüyada küçük bir çocuğunun ser­pilerek büyüdüğünü ve ergenlik çağına geldiğini görmek, güç ve kudret sahibi olmaya işarettir.

rüyada çocuğunu kaybettiğini görmek, elem ve hüzünden sonra fe­rahlık ve sevince işarettir.

rüyada çocuğun başında çıban görmek, onun akıllı ve zeki bir ço­cuk olduğuna işaret eder

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. zeynel dedi ki:

    çok güzel bi rüyaydı anlamıda çok güzelmiş 😀

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler