Rüyada Yılan Görmek Tabiri

Rüyada yılan görmek, gizli düş­manlık, kıskançlık, hile, musibet, ölüm, sel; duruma göre devlet, salta­nat, yöneticilik, hayırlı geçim, esen­liğe çıkma, hazine, evin hanımı ve evlatla yorumlanır.

Yılın rüyası, kâfirlere, dinin aslın­da olmayan şeylere yakınlık duyan bid’at ehli insanlara, sel ve âfete, hilekâr bir düşmana veya insanın nefsine işaret eder.

Rüyada büyük yılan görmek, kötü ahlâklı, şerli bir komşuya, düşmanlık ve korkuya veya aile içinden birinin husumetine işarettir.

Yılanın sivri dişleri, düşmanın gü­cüne işarettir.

Arkadan yürüyen yılan, sinsi ve hile yapmayı düşünen bir düşmana işarettir.

Küçük yılan, küçük çocuğa işarettir.Rüyada küçük bir yılanı (yılan yav­rusunu) öldürdüğünü gören kimse­nin, küçük çocuğu vefat eder.

Rüyada ölü bir yılan görmek, ken­dinin herhangi bir gayreti olmadan, Allah’ın (c.c) düşmanını helak etme­sine işarettir.

Rüyada arkasından yılan çıkardı­ğını görmek, akrabalardan gelecek bir musibete işarettir.

Rüyada sokaklarda yılanların ge­zindiğini görmek, orada bir savaşın çıkmasına işarettir.

Rüyada yılan avladığını görmek,düşmana hile yaparak ondan bir şey elde etmeye işarettir.

Rüyada bir yerden yılan çıktığını görmek, orada meydana gelecek bir azaba işarettir.

Rüyada bir yılanın deliğinden gi­rip çıktığını gören kimseye, şeytan tasallut olur ve onu mahzun eder.

Rüyada evine yılan soktuğunu gör­mek, kendisine hile yapacak bir düş­mana işarettir.

Yılanın bir evden çıktığını görmek,o evin harap olmasına işarettir.

Evin içinde görülen yılan, içerideki bir düşmana; evin dışmda görülen yı­lan, dışarıdaki bir düşmana işaret eder.

Rüyada evinin yılanlarla dolduğu­nu, fakat bunlardan  korkmadığını gören kimse, kendi evinde nefsine düşkün ve müslümanlara düşman olan kimseleri görür.

Rüyada birtakım yılanların zarar­sız bir şekilde evine girip çıktıkla­rını görmek, akrabalardan olan düş­manlara işarettir.

Zararsız yılanları kendi evinden başka bir yerde görmek, yabancı düşmanlara işarettir.

Ev yılanı, komşuya; sahra yılanı,yol kesiciye işarettir.

Bir yılanı öldürdüğünü veya onu parçalayıp eliyle kaldırdığını gören kimse, hem düşmanını yener hem de onun malını alır.

Yılanı iki parçaya ayırdığını gör­mek, düşmanın hilesini boşa çıkarıp, onu zararsız hale getirmeye işarettir. Bazan yılan öldürdüğünü görmek, bir kadınla evlenmeye işaret eder.

Bir yılana sahip olduğunu ve ondan korkmadığını gören kimse, yüksek bir dereceye ulaşır.

Rüyada zehirsiz, zararsız, kendisi­ne itaatli, istediği gibi hareket eden birtakım yumuşak yılanlara sahip olduğunu görmek, eritilmiş altın ve külçeler bulmaya ve bunları bir yere gömüp gizlemeye işarettir.

Önünde giden bir yılanı tuttuğunu gören kimse, korktuğundan kurtulur.

Yılanı tuttuğunu gören kimseye,bir düşman tarafından emniyet için­de mal gelir; yılan kendini ısırırsa, düşmanı ona zarar ve eziyet verir.

Rüyada bir yılan tarafından soku­larak zehirlendiğini ve vücudunun şiştiğini görmek, bir düşmanlık se­bebiyle istenmeyen bir durumla kar­şılaşmaya işarettir.

Rüyada yılanın zehrinin kendine tesir edip, et ve kemiklerini birbi­rinden ayırdığını görmek, düşmanı ile yapacağı bir mücadeleyi kaybet­meye, çoluk çocuğun muhtelif şehir­lere dağılmasına; eğer bu durumda öldüğünü görse, düşmanı tarafından öldürülmeye işarettir.

Bir yılanı yaktığını görmek, düşma­nı olan birini öldürmeye işarettir.

Yılanın uçtuğunu görmek, düşma­nın başka bir yere gitmesine işarettir.

Rüyada ölü yılan görmek, düşman şerrinden emin olmaya işarettir.

Yılanın eti, derisi, kanı, düşmanın malıdır.

Rüyada yılan eti yediğini görmek,

sevinç, menfaat ve itibara işarettir.

Yılan yumurtası veya yavrusu, za­yıf bir düşmanla yorumlanır.

Yılanın kendisine güzel bir şey söy­lediğini gören kimse, düşmamyla barışır, hayır ve menfaat bulur yahut sevinmesine vesile olacak bir mala kavuşur.

Yılanın kendisine kötü bir söz söy­lediğini gören kimse, düşmamyla kavga eder veya onun yüzünden za­rara uğrar.

Yılanın kendisine itaat ettiğini görmek, makam ve itibar sahibi ol-

maya, servetin artmasına ve nimete işaret eder.

Bir   yılanla   uğraştığını   görmek,kendine düşman olan birinden za­rar görmeye; yılanla kavga ettiğini görmek, düşmanı ile kavga etmeye işarettir.

Rüyada yılan soktuğunu görmek,bir musibetle karşılaşmaya ve kurtul­ma ümidinin azalmasına işarettir.

Yılanın kendisini yuttuğunu gör­mek, devlet ve saltanata işarettir.

Bir madenden, özellikle altın ve gümüşten yılan görmek, büyük bir hayra işarettir.

Beyaz bir yılan tuttuğunu gören kimse, büyük derecelere ulaşır, yük­sek bir makama çıkar.

Yanında küçük yılanlar olan siyah bir yılan görmek, itibarın, malın ve yardımcıların artmasına işarettir.

Rüyada görülen siyah yılan, hile ve yaramazlık hususunda tehlikeli düş­mana işarettir.

Rüyada karayılan görmek, mala da işaret eder.

Rüyada su yılanı görmek, hatırlı bir kimseyle arkadaşlık yapmaya veya mala işarettir.

Rüyada görülen yeşil yılan, din kar­şıtı bir kimsenin sembolüdür.

Sarı yılan görmek, zayıf düşman veya hastalığa işarettir.

Kırmızı yılan, ailesi kalabalık, akra­bası ve yandaşı çok güçlü bir düşma­na işarettir.

Rüyada kanatlı yılan gören ve onu istediği gibi idare eden kimse, ser­vet sahibi olur, şansı yaver gider.

Ayaklı yılan, güçlü bir düşmana işa­rettir.

Yılanların gözü önünde yürüdük­lerini veya etrafında dolaştıkları­nı görmek, beraberinde bulunan ve kendilerinden herhangi bir zarar gel­meyecek düşmanlara işarettir.

Rüyada yılanları çiğneyerek onla­rın etrafında gezindiğini görmek,

dereler dolusu sellerin akacağı büyük bir yağmura işarettir.

Bir yerde yılanların öldürüldükle­rini, kendisinin de onların büyük­lerinden birini öldürdüğünü gör­mek, o yere sahip olmaya işarettir.

Etrafında birçok yılan görenin ak­rabaları kendisine düşmanlık ederler; bu yılanların kendisini soktuğunu gören kimse, akrabalarının zararına uğrar.

Boynuzlu, tırnaklı ve pençeli yılan,haşin, kıskanç ve büyük bir düşmana işarettir.

Bir yılandan korktuğunu görmek,düşmanının şerrinden emin olmaya işarettir.

Gördüğü yılandan korkmadığı halde kaçan, üzüntüye düşer.

Ağzına yılan girdiğini görmek, bü­yük bir ilme kavuşmaya ve düşmanı kahretmeye işarettir.

Yılanın yüksek bir yere çıktığını görmek, ferahlık, sevinç ve rahata; yüksek bir yerden indiğini görmek,

o yerde bir liderin ölümüne işarettir.

Burnundan, memesinden veya cin­sel organından yılan çıktığını veya çıkardığını görmek, evlat tarafından görülecek düşmanlığa işarettir.

Rüyada yılanın kendisini yuttuğu­nu görmek, devlet ve saltanata nail olmaya işarettir.

Yılanın kulağından veya göbeğin­den çıktığını görenin ailesi, kendi­sine düşmanlık eder.

Ağzından yılan çıktığını görmek,söylediği kötü bir söz yüzünden za­rara uğramaya işarettir.

Hasta bir kimsenin ağzından yılan çıktığını görmek, onun ölümüne işa­rettir.

Rüyada elbisesinin yeninden yılan çıktığını görmek, oğlunun kendisine düşman olmasına işarettir.

Rüyada yakasında ve kolunda be­yaz, küçük yılanlar olduğunu ve bunlardan korkmadığını görmek,fayda görülecek bir mala işarettir.

Kendi yastığı veya yatağının üze­rinde yılan öldürdüğünü görmek,

evin hanımının ölmesine işarettir.

Boğazından çıkan yılanın toprağa girdiğini gören kimse, yakın zaman­da vefat eder.

Rüyada beline yılan sardığını gör­mek, kemer takmaya işarettir.

Rüyada su yılanı görmek, hatırlı bir zatla arkadaşlık etmeye işarettir.

Bir yılanın uçarak yüksek bir yere çıktığını görmek, sevinmeye işarettir.

Bir yere yılan düştüğünü görmek, oranın yöneticisinin ölümüne işarettir.Başının   üzerinde   yılan   görmek,

devlet ve hükümet nezdinde (yanın­da) itibar görmeye işarettir.

Yılanlarla dolu bir kap görmek, müs-lümanlara düşmanlık etmeye işarettir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. süleyman dedi ki:

    cok buyuk yılan gordum ama gercekten cok buyuktu ve kalın oldumuz yerde cok yılan yuvaları vardı buyuk buyuk delık gıbı yerler vardıı entılendıgım ıcın aractırdım ama bısey anlamadım burda yazanlardan yanında dayım vardı galıba tam hatırlamıyorum ama yılanları oldurmeye calısıoduk sanırım ne anlama geldını acıklarsanız cok sevıncemm saygılarla..

  2. Meryem dedi ki:

    Merhabalar rüyamda 8 yaşındaki oglumunun boğazına ince bir metre boyunda yılan sarılmış kafası oğlumla göz göze.annemle tuttuk boğazından kurtardık .Yerde Dr birtane daha var uzadıkça uzadi.oglum yalnislikla ayağını basti.ruyami aciklayan olursa çok sevincem.Şimdiden teşekkürler

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler